Πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πατήστε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο των σελίδων (πατήστε 'Enter')
Άμεση πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων Πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων (πατήστε 'Enter')

Ετήσια έκθεση

 

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού: «Κάθε θεσμικό όργανο δημοσιεύει ετησίως έκθεση για το προηγούμενο έτος, που περιλαμβάνει τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες το θεσμικό όργανο αρνήθηκε την πρόσβαση σε έγγραφα, καθώς και τους λόγους για τις αρνήσεις αυτές και τον αριθμό των ευαίσθητων εγγράφων που δεν καταχωρίστηκαν στο μητρώο».

Σύμφωνα με το άρθρο 116 παράγραφος 6 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου, το Προεδρείο του Κοινοβουλίου εγκρίνει την ετήσια έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.