Достъп до главното меню (натиснете „Enter“)
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове Достъп до списък с други сайтове (натиснете „Enter“)

Правен контекст

 
Достъпът до документи се урежда от законодателни разпоредби и следните правила

Регламент (ЕО) № 1049/2001 определя, наред с другото, бенефициентите и приложното поле, изключенията, правилата, които се прилагат за поръчването или достъпа до документи, обработката на заявленията от институциите.
Той също така предоставя определение за регистър и основната информация, която трябва да се съдържа в него. Всяка институция адаптира своя процедурен правилник към разпоредбите на настоящия регламент.

Решението на Бюрото от 28 ноември 2001 г. предвижда прилагането на регламента от Европейския парламент. То определя отговорностите за контрола върху вписването на документи в публичния регистър и обработването на заявленията за достъп до документи.
Заявленията за достъп до документи, подадени в писмена форма, на един от официалните езици на ЕС, се обработват в срок от 15 работни дни, в съответствие с условията и ограниченията, определени от Регламент (ЕО) № 1049/2001.