Πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πατήστε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο των σελίδων (πατήστε 'Enter')
Άμεση πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων Πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων (πατήστε 'Enter')

Νομικό πλαίσιο

 
Η πρόσβαση στα έγγραφα διέπεται από νομοθετικές διατάξεις και τους ακόλουθους κανόνες

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 ορίζει, μεταξύ άλλων, τους δικαιούχους και το πεδίο εφαρμογής, τις εξαιρέσεις, τους ισχύοντες κανόνες για την αίτηση για πρόσβαση ή την πρόσβαση σε έγγραφα, και την επεξεργασία των αιτήσεων από τα θεσμικά όργανα.
Περιέχει επίσης τον ορισμό ενός μητρώου και τις βασικές πληροφορίες που πρέπει να περιέχει αυτό. Κάθε θεσμικό όργανο προσαρμόζει τον εσωτερικό κανονισμό του στις διατάξεις του εν λόγω κανονισμού.

Η απόφαση του Προεδρείου, της 28ης Νοεμβρίου 2001, προέβλεψε την εφαρμογή του κανονισμού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ορίζει τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την παρακολούθηση της καταχώρισης εγγράφων στο δημόσιο μητρώο και την επεξεργασία των αιτήσεων για πρόσβαση στα έγγραφα.
Η επεξεργασία των αιτήσεων για πρόσβαση σε έγγραφα, οι οποίες υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γραπτή μορφή σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, πραγματοποιείται εντός 15 εργάσιμων ημερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.