Πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πατήστε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο των σελίδων (πατήστε 'Enter')
Άμεση πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων Πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων (πατήστε 'Enter')

Ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 
 • Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής. Οι χρήστες μπορούν, χωρίς χρέωση, να συμβουλεύονται ή να κατεβάζουν από τον ιστότοπο τα περισσότερα από τα έγγραφα αυτά.
 • Τα έγγραφα χωρίζονται σε κατηγορίες.
 • Η διάρθρωση του ιστότοπου του δημόσιου μητρώου μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των τύπων εγγράφων του Κοινοβουλίου.
 • Επί του παρόντος υπάρχουν οι εξής κατηγορίες εγγράφων:
  1. 1. Έγγραφα που σχετίζονται με την κοινοβουλευτική δραστηριότητα
  2. 2. Έγγραφα γενικής ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
  3. 3. Επίσημα έγγραφα που προέρχονται από άλλα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη
  4. 4. Έγγραφα που προέρχονται από τρίτες πήγες
  5. 5. Διαδικασία του προϋπολογισμού
  6. 6. Άλλες κατηγορίες εγγράφων που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

Η κατηγορία που αφορά την κοινοβουλευτική δραστηριότητα περιλαμβάνει έγγραφα που σχετίζονται με την ολομέλεια, τις επιτροπές και τις αντιπροσωπείες· περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των βουλευτών και τα διοικητικά όργανα.

 
Οι αιτήσεις για πρόσβαση σε έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται στην εξής διεύθυνση:
 
European Parliament
Transparency
 • Public Access to documents

  Rue Wiertz 60
  B-1047 Bruxelles
  Belgium
 • Για να μας βοηθήσετε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας, δηλώστε επώνυμο, όνομα, διεύθυνση, πόλη και ταχυδρομικό κώδικα, χώρα, και αριθμό τηλεφώνου.
 
Περισσότερες πληροφορίες: