Adgang til hovednavigation (tryk "Enter")
Adgang til sideindhold (tryk "Enter")
Direkte adgang til liste over andre websteder Adgang til liste over andre websteder (tryk "Enter")

Nyttige links

 

Hvis du leder efter historiske dokumenter eller er ved at udføre vores tematiske og/eller indgående dokumentsøgning, bedes du kontakte Europa-Parlamentets tjeneste for historiske arkiver .

Hvis du ikke kigger efter specifikke dokumenter, men udelukkende efter information om Europa-Parlamentet, kan du kontakte Europa-Parlamentets tjeneste for oplysning til borgerne (Ask EP) .

Andre informationskilder
Yderligere oplysninger:
  • EUR-Lex : Indgang til den elektroniske udgave af Den Europæiske Unions Tidende og hele den gældende lovgivning.
  • PreLex : Database over de interinstitutionelle procedurer, der gør det muligt at følge de vigtigste stadier i beslutningsprocessen mellem Kommissionen og de andre institutioner. Den giver også adgang til dokumenterne i fuldtekstformat.
  • Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige observationsorgan (ŒIL) : Denne database findes kun på engelsk (Legislative Observatory) og fransk (Observatoire législatif). Den giver adgang til resuméer af alle stadier i en beslutningsprocedure, Europa-Parlamentet deltager i. Procedurebladene giver adgang til de forskellige dokumenter, der er udarbejdet af EU's institutioner og organer som led i en given procedure.
  • Delegerede retsakter : Det interinstitutionelle register over delegerede retsakter indeholder en fuldstændig oversigt over hele forløbet omkring sådanne retsakter. Brugerne har mulighed for at søge og følge udviklingen i forbindelse med delegerede retsakter fra planlægningsstadiet til offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Registret indeholder ligeledes oplysninger om Europa-Parlamentets og Rådets kontrolvirksomhed og om arbejdet i de ekspertgrupper, der er eller har været inddraget i forberedelsen af de delegerede retsakter.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : Internetudgaven af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Den orienterer om de udbud, der er offentliggjort af EU-institutionerne.
  • EU-publikationer (EU Bookshop) : Dette websted giver adgang til alle publikationer fra EU-institutionerne og EU's agenturer og andre decentrale organer. Publikationerne er enten gratis eller kan fås mod betaling.
 
Artikel 15 i TEUF
(tidligere artikel 255 i TEF)

1. For at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt.

3. Alle unionsborgere og alle fysiske og juridiske personer, der har bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i dokumenter fra Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, uanset medium, efter de principper og på de betingelser, der fastsættes i henhold til dette stykke.

[…] Institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne sikrer åbenhed i deres arbejde og indarbejder hver især særlige bestemmelser vedrørende aktindsigt i deres forretningsordener i overensstemmelse med de forordninger, der er nævnt i andet afsnit.