Πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πατήστε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο των σελίδων (πατήστε 'Enter')
Άμεση πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων Πρόσβαση στον κατάλογο άλλων ιστοθέσεων (πατήστε 'Enter')

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

 

Εάν αναζητάτε ιστορικά έγγραφα ή πραγματοποιείτε θεματική και/ή σε βάθος έρευνα τεκμηρίωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία ιστορικών αρχείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

Εάν δεν αναζητάτε συγκεκριμένα έγγραφα, αλλά απλώς πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αιτήματα πολιτών για παροχή πληροφοριών (Ask EP) .

Έγγραφα από άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορείτε να αναζητήσετε στους ακόλουθους συνδέσμους
Λοιπές πηγές τεκμηρίωσης
Περισσότερες πληροφορίες:
  • EUR-Lex : σημείο πρόσβασης στην Επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων , στην ηλεκτρονική μορφή της, καθώς και στο σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας.
  • PreLex : βάση δεδομένων των διοργανικών διαδικασιών, που επιτρέπει να παρακολουθήσει κανείς τα μεγάλα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων, με πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των εγγράφων.
  • Νομοθετικό παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ŒIL) : βάση δεδομένων που παρέχει πρόσβαση σε περιλήψεις όλων των σταδίων μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην οποία συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δελτία διαδικασίας επιτρέπουν την πρόσβαση στα διάφορα έγγραφα που έχουν συνταχθεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς στο πλαίσιο μιας δεδομένης διαδικασίας. (Γλώσσα της βάσης δεδομένων : αγγλική και γαλλική)
  • Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις : The interinstitutional register of delegated acts offers a complete overview of the lifecycle of delegated acts. It allows users to search and follow the development of delegated acts from the planning stage until their publication in the Official Journal. The register also indicates the scrutiny activities by the European Parliament and the Council as well as the work of Expert groups involved in the preparation of delegated acts.
  • TED (Tenders Electronic Daily) : διαδικτυακή έκδοση του συμπληρώματος της Επίσης Εφημερίδας. Επιτρέπει την πρόσβαση στις διακηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών που δημοσιεύουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
  • Εκδόσεις της ΕΕ (EU Bookshop) : η ιστοθέση αυτή επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις εκδόσεις, δωρεάν ή με πληρωμή, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, των υπηρεσιών και των άλλων αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ.
 
Άρθρο 15 της ΣΛΕΕ
(πρώην άρθρο 255 της ΣΕΚ)

1. Προκειμένου να προωθήσουν τη χρηστή διακυβέρνηση και να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της Ένωσης διεξάγουν τις εργασίες τους όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά.

3. Κάθε πολίτης της Ένωσης και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του σε ένα κράτος μέλος έχει δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος, με την επιφύλαξη των αρχών και των προϋποθέσεων που θα καθορισθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

[…] Καθένα από τα θεσμικά ή λοιπά όργανα ή οργανισμούς εξασφαλίζει τη διαφάνεια των εργασιών του και εισάγει, στον εσωτερικό του κανονισμό, ειδικές διατάξεις για την πρόσβαση στα δικά του έγγραφα, σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.