Προαγωγή ίσων ευκαιριών 

illustration human rights 

Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι έναντι του νόμου

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Η απαγόρευση των διακρίσεων  και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία της έννομης τάξης της ΕΕ. Ακόμη και έτσι όμως, διακρίσεις εις βάρος ορισμένων ομάδων εξακολουθούν να υφίστανται σε ολόκληρη την Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται απολύτως να καταπολεμήσει αυτήν την κατάσταση και να προαγάγει την ισότητα στη νομοθεσία και στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Η ισότητα ανδρών και γυναικών  συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια εδραίωσης της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και των ίσων ευκαιριών, ιδίως μέσω της δικής του Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων   και μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις εργασίες των επιτροπών και των αντιπροσωπειών του.

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να επωφελούνται μέτρων  που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή στον κοινοτικό βίο.

Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  και καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προαγωγής, διαφύλαξης και παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης σε ενωσιακό επίπεδο.

Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σταθερά προσηλωμένο στον αγώνα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας

και έχει απευθύνει εκκλήσεις προς την Ένωση και τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη και την πάταξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας μέσω της παιδείας και της προαγωγής μιας ατμόσφαιρας σεβασμού και ανοχής.

Δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει μια ολοκληρωμένη πολυετή πολιτική για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ . Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει κατάλογο δράσεων  για την προαγωγή της ισότητας των ΛΟΑΔΜ σε ολόκληρη την Ένωση.