Σχέδιο Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης (δεν έχει κυρωθεί) 

Σχέδιο συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος για την Ευρώπη (δεν επικυρώθηκε).
Ομαδική φωτογραφία.
Ρώμη, Οκτώβριος 2004
Διάφοροι βουλευτές στη Βουλή των Λόρδων το 2013
 

Η Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2004 και υπογράφηκε στη Ρώμη στα τέλη του ιδίου έτους παρουσία του Προέδρου του ΕΚ, Josep Borrell Fontelles. Ενώ είχε εγκριθεί από το ΕΚ (έκθεση Méndez de Vigo-Leinen), η Συνθήκη απορρίφθηκε στη συνέχεια από τη Γαλλία (29 Μαΐου 2005) και τις Κάτω Χώρες (1 Ιουνίου 2005) στα αντίστοιχα εθνικά δημοψηφίσματα.

Μετά την απόρριψη της Συνταγματικής Συνθήκης, τα κράτη μέλη ξεκίνησαν τη διαδικασία κατάρτισης της Συνθήκης της Λισαβόνας.

  • Υπογραφή: Ρώμη (Ιταλία) 29 Οκτωβρίου 2004
  • Έναρξη ισχύος: Δεν έχει κυρωθεί από το σύνολο των 27 κρατών μελών