Δεύτερη Συνθήκη περί προϋπολογισμού/Συνθήκη των Βρυξελλών 

Η Συνθήκη των Βρυξελλών του 1975 τροποποίησε εκ νέου ορισμένες δημοσιονομικές διατάξεις των Συνθηκών. Ενίσχυσε τις δημοσιονομικές αρμοδιότητες της Συνέλευσης (το ΕΚ εξασφάλισε το δικαίωμα απόρριψης του κοινοτικού προϋπολογισμού και χορήγησης απαλλαγής στην Επιτροπή ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού) και προέβλεπε  την ίδρυση ενός Ελεγκτικού Συνεδρίου.

  • Υπογραφή: Βρυξέλλες (Βέλγιο), 22 Ιουλίου 1975
  • Έναρξη ισχύος: 1 Ιουνίου 1977