Οι διακομματικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Διακομματικές ομάδες είναι δυνατό να δημιουργηθούν από βουλευτές οποιασδήποτε πολιτικής ομάδας και επιτροπής, με σκοπό την άτυπη ανταλλαγή απόψεων επί συγκεκριμένων θεμάτων και την προώθηση των επαφών μεταξύ βουλευτών και κοινωνίας των πολιτών. Οι διακομματικές ομάδες δεν είναι κοινοβουλευτικά όργανα και, επομένως, μπορεί να μην εκφράζουν τη γνώμη του Κοινοβουλίου.

Οι διακομματικές ομάδες διέπονται από εσωτερικούς κανόνες, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 16 Δεκεμβρίου 1999 (τελευταία επικαιροποίηση στις 11 Σεπτεμβρίου 2014) και ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι διακομματικές ομάδες δύνανται να συσταθούν στην αρχή κάθε κοινοβουλευτικής περιόδου, καθώς και τους κανόνες λειτουργίας τους.

Οι πρόεδροι των διακομματικών ομάδων απαιτείται να δηλώνουν οποιαδήποτε στήριξη λαμβάνουν σε χρήματα ή σε είδος, σύμφωνα με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν και για τους βουλευτές ως άτομα. Οι δηλώσεις πρέπει να επικαιροποιούνται κάθε χρόνο και καταχωρίζονται σε δημόσιο μητρώο που τηρείται από τους Κοσμήτορες.

Κατάλογος διακομματικών ομάδων

Κατά τη συνεδρίαση της στις 11 Δεκεμβρίου 2014, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τον εξής κατάλογο με τις διακομματικές ομάδες που θα συσταθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου: