Δημοσιονομικές αρμοδιότητες 

Από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και μετά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μοιράζεται με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων για το σύνολο του προϋπολογισμού και έχει τον τελικό λόγο.

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ετήσιες δαπάνες και τα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια των ετήσιων δαπανών που καθορίζονται στο μακροπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα της ΕΕ, ήτοι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την έγκριση του οποίου διεξάγονται διαπραγματεύσεις κάθε επτά χρόνια.

Έλεγχος του προϋπολογισμού

Μόλις εγκριθεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει την ευθύνη της εκτέλεσής του (τα άλλα θεσμικά όργανα είναι αρμόδια το καθ' ένα για τον δικό του διοικητικό προϋπολογισμό).

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το άμεσα εκλεγμένο θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί τους ευρωπαίους φορολογούμενους, ασκεί συνολικά δημοκρατικό έλεγχο για να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή και τα άλλα θεσμικά όργανα διαχειρίζονται ορθώς τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το Κοινοβούλιο, κατόπιν συστάσεως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζει εάν θα χορηγήσει την απαλλαγή, δηλαδή την τελική έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο εκτελέστηκε ο προϋπολογισμός ενός συγκεκριμένου έτους.

Το Κοινοβούλιο λαμβάνει την απόφαση αφού η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού εξετάσει προσεκτικά τους δημοσιονομικούς λογαριασμούς της Επιτροπής και την έκθεση δραστηριοτήτων του υπό εξέταση έτους. Λαμβάνει επίσης υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις απαντήσεις της Επιτροπής σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που ενδέχεται να θέσουν μέλη του Κοινοβουλίου.

Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να προβεί σε συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή καλείται να αναφέρει, εφόσον το ζητήσει το Κοινοβούλιο, τα μέτρα που έχει λάβει για να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτές.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση, την αναβολή ή την απόρριψη της απαλλαγής.

Το Κοινοβούλιο προβαίνει σε ανάλογη διαδικασία για την έγκριση των λογαριασμών των άλλων οργάνων, συμπεριλαμβανομένου του δικού του διοικητικού προϋπολογισμού.