Talousarviovalta 

Euroopan parlamentti päättää Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen yhdessä neuvoston kanssa EU:n vuotuisesta talousarviosta. Parlamentti päättää viime kädessä siitä, hyväksytäänkö talousarvioesitys vai ei.

Monivuotinen rahoituskehys

Vuotuisia menoja ja tuloja koskevien parlamentin ja neuvoston päätösten on sovittava vuotuisten menojen enimmäismääriä koskeviin raameihin, jotka on vahvistettu seitsemän vuoden välein neuvoteltavassa EU:n pitkän aikavälin rahoitussuunnitelmassa eli monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Varainhoidon valvonta

Sen jälkeen kun EU:n talousarvio on hyväksytty, Euroopan komissio vastaa sen toteuttamisesta (muut toimielimet vastaavat omista hallinnollisista budjeteistaan).

Parlamentti vastaa EU:n veronmaksajia edustavana suorilla vaaleilla valittuna toimielimenä demokraattisesta valvonnasta ja huolehtii siitä, että komissio ja muut toimielimet käsittelevät unionin varoja asianmukaisesti.

Parlamentti päättää Euroopan unionin neuvoston suosituksen pohjalta vastuuvapauden eli lopullisen hyväksynnän myöntämisestä siitä, miten talousarviota on tiettynä vuotena toteutettu.

Parlamentti tekee päätöksen vastuuvapaudesta sen jälkeen, kun sen talousarvion valvontavaliokunta on tarkastanut huolellisesti komission tilinpäätöksen sekä sen kyseisen vuoden toimintakertomuksen. Parlamentti ottaa huomioon myös tilintarkastustuomioistuimen vuosittain laatiman kertomuksen sekä komission antamat vastaukset parlamentin jäsenten mahdollisesti esittämiin yksittäisiin kysymyksiin.

Parlamentti voi myös antaa komissiolle talousarvion toteuttamista koskevia suosituksia. Komission on raportoitava parlamentin pyynnöstä niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt edellä mainittujen havaintojen ja huomautusten johdosta.

Menettelyn päätteeksi vastuuvapaus joko myönnetään, sen myöntämistä lykätään tai sitä ei myönnetä.

Parlamentti käsittelee samalla tavalla muiden toimielinten ja virastojen tilinpäätösten sekä myös omaa hallinnollista budjettiaan koskevan tilinpäätöksen hyväksymisen.