Budžets: kā Eiropas Parlaments maksimāli lietderīgi izmanto savu ikgadējo finansējumu 

Pateicoties savam gada budžetam, Parlaments spēj finansēt 751 deputāta darbu un darboties 24 dažādās valodās. Šis budžets ir viena piektā daļa no visu ES iestāžu administratīvajiem izdevumiem, kuri savukārt veido tikai 1,2 % no ES vispārējā budžeta. Lielākā daļa ES finansējuma tiek tieši investēta dalībvalstīs.

Eiropas Parlamenta budžets 2018. gadam

Eiropas Savienības budžets

Budžeta sadaļas:
 • 94% : Eiropas Savienības pamatdarbības budžets ( ES līmenī īstenotas politikas finansēšana )
 • 6% : Eiropas iestāžu administratīvais budžets ( Eiropas Parlamenta budžets ir viena piektā daļa no tā )

Eiropas Parlamenta budžets

Eiropas Parlamenta budžets ir 1,2% no ES vispārējā budžeta

 • Politiskā darbība:

  • Ar EP deputātiem saistīti izdevumi : 22%
  • Politisko grupu/ partiju/ fondu darbība : 6%
 • Darbības izmaksas:

  • IT : 7%
  • Ēkas : 14%
  • Administrācija : 3%
 • Personāls:

  • Līgumdarbinieki un pakalpojumi valodu jomā : 7%
  • Personāla izdevumi : 34%
  • Citi ar darbiniekiem saistīti izdevumi : 3%
 • Komunikācija:

  • Komunikācija : 5%
TŠīs kategorijas tiek izmantotas ģenerālsekretāra ziņojumā Parlamenta Prezidijam par provizorisko tāmes projektu. Saskaitot kopā visas summas, tiek iegūts 101 %, jo ir izmantoti uz augšu noapaļoti skaitļi.

Kā tiek lemts par budžetu

Parlamenta budžeta sagatavošana parasti sākas februārī. Ģenerālsekretārs iesniedz priekšlikumu, nosakot prioritātes un resursus nākamajam gadam. Prezidijs, kuru veido priekšsēdētājs un 14 priekšsēdētāja vietnieki, izmanto to par pamatu, lai pieņemtu tāmes provizorisko projektu, kuru iesniedz Budžeta komitejai .

Viens no komitejas locekļiem tiek iecelts par referentu budžeta jautājumā, lai sagatavotu ziņojumu, kurā būtu izklāstītas Parlamenta darba prioritātes un ierosināts, cik līdzekļu tām tērēt. Vispirms par šo ziņojumu balso Budžeta komiteja, un pēc tam plenārsesijā, parasti maijā, par to balso visi EP deputāti. Tāmi tad iekļauj ES nākamā gada budžeta projektā, kuru EP deputāti groza un pieņem ne vēlāk kā decembra plenārsesijā.