Begrotingsbevoegdheden 

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon deelt het Europese Parlement met de Raad van de Europese Unie de beslissingsbevoegdheid over de volledige jaarlijkse begroting van de EU en heeft het ook het laatste woord.

Meerjarig financieel kader

De besluiten van het Parlement en de Raad over de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten moeten binnen de jaarlijkse maxima vallen die zijn vastgelegd in de financiële langetermijnplanning, het meerjarig financieel kader, dat om de zeven jaar wordt vastgesteld.

Begrotingscontrole

Als de EU-begroting is goedgekeurd, is de Europese Commissie verantwoordelijk voor de uitvoering ervan (de andere instellingen zijn bevoegd voor hun eigen administratieve begroting).

Als rechtstreeks verkozen instelling die de Europese belastingbetalers vertegenwoordigt, oefent het Europees Parlement democratische controle uit om erop toe te zien dat de Commissie en de andere instellingen de Europese middelen goed besteden.

Op aanbeveling van de Raad van de Europese Unie besluit het Parlement al dan niet kwijting te verlenen, d.w.z. definitief goed te keuren hoe de begroting van een welbepaald jaar is uitgevoerd.

Het Parlement neemt dit besluit nadat zijn Commissie begrotingscontrole de financiële rekeningen van de Commissie en haar activiteitenverslag voor het desbetreffende jaar grondig heeft onderzocht. Het houdt ook rekening met het jaarverslag van de Rekenkamer en met de antwoorden van de Commissie op eventuele vragen van leden van het Parlement.

Het Parlement kan de Commissie ook aanbevelingen doen over de uitvoering van de begroting. De Commissie moet, op verzoek van het Parlement, verslag uitbrengen over de genomen maatregelen naar aanleiding van dergelijke opmerkingen.

De procedure eindigt met de verlening van kwijting of met het uitstel of de weigering kwijting te verlenen.

Het Parlement behandelt op gelijkaardige wijze de goedkeuring van de rekeningen van andere instellingen, met inbegrip van zijn eigen administratieve begroting.