Traktat rzymski (EWG) 

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą

W dniu 25 marca 1957 r. podpisano dwa traktaty – Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA lub Euratom). W przypadku obu wspólnot decyzje podejmowane były przez Radę na wniosek Komisji. Należało zasięgać opinii Zgromadzenia Parlamentarnego i przekazywać jego zdanie Radzie. Liczba członków Zgromadzenia wzrosła do 142. Pierwsza sesja Europejskiego Zgromadzenia Parlamentarnego odbyła się w następnym roku, w dniu 19 marca 1958 r. Wraz z traktatem rzymskim wprowadzono postanowienie umożliwiające bezpośredni wybór jego członków (wdrożono je w 1979 r.).

  • Podpisanie: Rzym (Włochy), 25 marca 1957 r.
  • Wejście w życie: 1 stycznia 1958 r.