Zespoły międzypartyjne Parlamentu Europejskiego 

Posłowie wszystkich grup politycznych i członkowie wszystkich komisji mogą tworzyć intergrupy w celu prowadzenia nieformalnej wymiany poglądów na określone tematy i wspierania kontaktów między posłami a społeczeństwem obywatelskim. Intergrupy nie są organami Parlamentu i w związku z tym nie mogą wypowiadać się w jego imieniu.

Intergrupy podlegają przepisom wewnętrznym przyjętym przez Konferencję Przewodniczących dnia 16 grudnia 1999 r. (po raz ostatni zmienionym dnia 11 września 2014 r.), w których określono warunki tworzenia intergrup na początku każdej kadencji parlamentarnej oraz zasady prowadzenia przez nie działalności.

Przewodniczący intergrup mają obowiązek składania oświadczeń dotyczących wszelkiego wsparcia, finansowego lub rzeczowego, zgodnie z tymi samymi kryteriami, które mają zastosowanie do poszczególnych posłów. Oświadczenia muszą być uaktualniane co roku i są one wprowadzane do rejestru publicznego prowadzonego przez kwestorów.

Lista zespołów międzypartyjnych

Na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2014 r. Konferencja Przewodniczących zatwierdziła poniższą listę intergrup, które zostaną utworzone w trakcie obecnej kadencji Parlamentu: