Prispôsobenie sa digitálnemu veku 

illustration human rights 

V digitálnej spoločnosti, v ktorej sa nepretržite zbierajú, využívajú a šíria osobné údaje, by mali mať občania možnosť slobodne sa rozhodnúť, ako sa majú ich osobné údaje využívať, aby nedochádzalo k zneužívaniu.

V článku 8 charty sa stanovuje právo pre všetkých ľudí na ochranu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú.

Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu. Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.

Všetci ľudia v Únii, ktorých osobné údaje sa spracúvajú v Únii, alebo v prípade, že sa spracúvanie týka ponuky tovarov alebo služieb takýmto osobám v Únii alebo monitorovania ich správania v rámci Únie, sú chránení právnym rámcom, ktorý Únia prijala v súlade s článkom 8 charty a článkom 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 

Obmedzenia tohto práva

Európsky parlament trvá na dosiahnutí rovnováhy medzi posilňovaním bezpečnosti a bojom proti trestnej činnosti a terorizmu na jednej strane a ochranou súkromia a osobných údajov na strane druhej s cieľom zabezpečiť, aby v návrhoch takýchto politík boli začlenené tieto základné práva. Prijal viacero uznesení týkajúcich sa týchto citlivých otázok, a to najmä hromadného sledovania  občanov EÚ.  Súdny dvor vydal tiež viacero rozsudkov o kompatibilite právnych predpisov Únie týkajúcich sa boja proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu s chartou, napríklad: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12) , Tele2 Sverige AB (C-203/15),  Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner (C-362/14)  a PNR Kanada (stanovisko 1/15) .

V roku 2016 Európsky parlament a Rada prijali legislatívny balík o ochrane údajov. Tento balík sa skladá z  nariadenia smernice . Predstavuje nový moderný a rozsiahly právny rámec, ktorý členské štáty musia uplatňovať od 25. mája 2018, aby sa zabezpečilo, že v Únii sa budú chrániť osobné údaje každého človeka.

V práve Únie v oblasti ochrany údajov sa stanovujú zásady a povinnosti, ktoré musí prevádzkovateľ dodržiavať s cieľom zabezpečiť zákonné spracúvanie osobných údajov. Sú to napríklad právny základ pre spracúvanie údajov, zásady spracúvania údajov, pravidlá medzinárodného prenosu osobných údajov mimo Únie alebo pravidlá týkajúce sa porušenia ochrany osobných údajov.

Práva dotknutých osôb, pokiaľ ide o spracúvanie ich osobných údajov

Jednotlivci majú právo

  • byť informovaní o spracúvaní svojich osobných údajov,
  • získať prístup k svojim osobným údajom a 
  • požiadať o opravu, vymazanie alebo obmedzenie osobných údajov, ktoré sú nesprávne, nepresné alebo neúplné. Takisto majú právo na prenosnosť svojich osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý prvý spracoval ich údaje, k inému prevádzkovateľovi.

Jednotlivci majú takisto právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak už nie sú potrebné alebo ak spracúvanie nie je v súlade s právnymi predpismi.

V súlade s chartou (článok 52) je možné tieto práva obmedziť len za veľmi špecifických okolností v prípade nevyhnutnosti a za zachovania proporcionality v demokratickej spoločnosti s cieľom zaručiť ktorýkoľvek z cieľov všeobecného záujmu, ktoré sa výslovne stanovujú v práve Únie v oblasti ochrany údajov. 

Jednotlivé osoby môžu kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu svojich osobných údajov na marketingové účely, čo zahŕňa profilovanie na účely priameho marketingu, alebo v určitých osobitných prípadoch môžu namietať na základe svojej konkrétnej situácie.

Niektoré osobitné kategórie osobných údajov sa považujú za citlivé a podliehajú osobitnej ochrane v súlade so  všeobecným nariadením o ochrane údajov .

Týka sa to údajov o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názorov, náboženského alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, spracúvania genetických údajov, biometrických údajov na identifikáciu osôb, zdravia a sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

Monitorovanie dodržiavania pravidiel ochrany údajov majú na starosti nezávislé verejné orgány pre ochranu údajov v členských štátoch, ktoré majú právomoci zasiahnuť, posudzovať sťažnosti osôb a prijímať opatrenia na presadzovanie práva namierené voči prevádzkovateľom. Vnútroštátne orgány pre ochranu údajov môžu za porušenie práva Únie v oblasti ochrany údajov uložiť administratívnu pokutu až 20 miliónov EUR alebo 4 % celkového celosvetového obratu prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.