Zabezpečenie prístupu k spravodlivosti 

Dodržiavanie základných práv v EÚ musí byť účinné. To znamená, že v prípade porušenia práv určitej osoby musí mať táto osoba právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom.

Právo na účinný prostriedok nápravy je zakotvené v  článku 47 charty . Zaručuje sa ním, že v prípade porušenia práv garantovaných právnymi predpismi EÚ sa môžu jednotlivci obrátiť na súd a požadovať dodržiavanie svojich práv.

V Charte základných práv Európskej únie sa takisto stanovuje, že vo všetkých súdnych konaniach týkajúcich sa právnych predpisov EÚ má každý právo na spravodlivý proces: „aby jeho záležitosť bola spravodlivo, verejne a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom zriadeným zákonom. Každý musí mať možnosť poradiť sa, obhajovať sa a nechať sa zastupovať“.

Európsky parlament sa podieľa na rozvoji práv osôb, ktoré sú podozrivé alebo obvinené v trestnom konaní, aby sa im vo všetkých členských štátoch poskytli rovnaké minimálne procesné záruky.

V práve EÚ sa venuje osobitná pozornosť špecifickým skupinám obetí, ako sú deti, obete obchodu s ľuďmi a obete terorizmu.