Zaručenie práva na azyl 

Každá osoba, ktorá uteká pred prenasledovaním alebo vážnou ujmou, ktoré jej hrozia vo vlastnej krajine, má právo požiadať o medzinárodnú ochranu. Azyl je základné právo a jeho udelenie osobám, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v Ženevskom dohovore o právnom postavení utečencov z roku 1951,  je medzinárodnou povinnosťou štátov, ktoré ho podpísali, čiže aj členských štátov EÚ. EÚ začlenila podmienky oprávnenosti na medzinárodnú ochranu do vlastného súboru právnych predpisov a túto koncepciu rozšírila tým, že popri utečencoch vytvorila kategóriu osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, t. j. osôb, ktorým sa poskytla doplnková ochrana.

Právo na azyl je zaručené v  článku 18 Charty základných práv EÚ . Článkom 19 sa zakazuje hromadné vyhostenie a jednotlivcom sa poskytuje ochrana pred vysťahovaním, vyhostením alebo extradíciou do štátu, v ktorom pre nich existuje vážne riziko trestu smrti, mučenia alebo iného neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu.

Členské štáty EÚ sa dohodli na spoločnej európskej azylovej politike , ktorá zahŕňa aj doplnkovú a dočasnú ochranu.

Konania na udelenie azylu musia byť v rámci celej Únie spravodlivé a účinné. Na tom je založený spoločný európsky azylový systém  (CEAS).

CEAS tvorí viacero právnych predpisov , ktoré sa týkajú všetkých aspektov azylového postupu:

  • dublinské nariadenie,  v ktorom sa stanovuje, ktorý členský štát je zodpovedný za preskúmanie žiadosti o azyl;
  • smernica o konaní o azyle, v ktorej sa stanovujú spoločné normy pre spravodlivé a účinné konania o azyle;
  • smernica o podmienkach prijímania, v ktorej sa stanovujú minimálne spoločné normy pre životné podmienky žiadateľov o azyl a ktorou sa zaručuje, že žiadatelia budú mať prístup k ubytovaniu, jedlu, zamestnaniu a zdravotnej starostlivosti;
  • smernica o oprávnení na medzinárodnú ochranu, v ktorej sa stanovuje, kto je oprávnený na status utečenca alebo osoby, ktorej sa poskytla doplnková ochrana, a v ktorej sa pre takéto osoby stanovuje viacero práv (povolenie na pobyt, cestovné dokumenty, prístup k zamestnaniu a vzdelávaniu, systém sociálneho zabezpečenia a zdravotná starostlivosť).