Podpora občianskych práv 

Každý človek, ktorý je občanom jedného z členských štátov EÚ, je automaticky európsky občan.

illustration human rights 

Občianstvo EÚ so sebou prináša určité práva . Tieto práva sa uvádzajú v článkoch 18 až 25 Zmluvy o fungovaní Európskej únie .

Európski občania majú právo:

  • voľne sa pohybovať a usadiť  v rámci EÚ;
  • nebyť diskriminovaní z dôvodu svojej štátnej príslušnosti;
  • voliť a byť volení  vo voľbách do orgánov územnej samosprávy a vo voľbách do Európskeho parlamentu kdekoľvek, kde v EÚ žijú; a
  • dostať pomoc od veľvyslanectva alebo konzulátu inej krajiny EÚ, keď sa nachádzajú mimo EÚ a ich vlastná krajina nemá v danej krajine veľvyslanectvo či konzulát. V takýchto prípadoch by konzulát alebo veľvyslanectvo mali zaobchádzať so všetkými občanmi EÚ presne tak, ako by zaobchádzali so svojimi občanmi.

Petičné právo

Európski občania majú takisto právo predložiť petíciu  Európskemu parlamentu.

Tieto petície sa musia týkať otázok, ktoré priamo ovplyvňujú občanov a ktoré patria do pôsobnosti Únie. Petície možno predkladať  individuálne alebo spoločne s ďalšími osobami.

Toto práv je zakotvené v  Charte základných práv Európskej únie  (článok 44) .

Toto právo v skutočnosti nevyužívajú len občania EÚ: každý, kto žije v EÚ, môže predložiť petíciu Európskemu parlamentu.

Tieto petície prijíma a posudzuje Výbor Európskeho parlamentu pre petície .

Právo sťažovať sa na nesprávny úradný postup

Európski občania majú právo požiadať európskeho ombudsmana , aby preskúmal prípady nesprávneho úradného postupu v rámci činnosti inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr EÚ.

Toto právo opäť nevyužívajú len občania EÚ: každý, kto žije v EÚ, môže požiadať ombudsmana o vyšetrovanie.

Európska iniciatíva občanov

Európski občania sa môžu takisto zapojiť do európskej iniciatívy občanov .

V tejto iniciatíve, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou, sa stanovuje, že jeden milión občanov – pochádzajúcich z minimálne jednej štvrtiny členských štátov – môže požiadať Komisiu, aby predložila určitý návrh na právny predpis EÚ. Komisia musí overiť, či sa návrh týka témy, na ktorej má právomoc pracovať.