Rozpočtové právomoci 

Európsky parlament má po vstupe Lisabonskej zmluvy v platnosť právomoc rozhodovať o celom ročnom rozpočte EÚ spolu s Radou Európskej únie a má posledné slovo.

Viacročný finančný rámec

Rozhodnutia Parlamentu a Rady o ročných výdavkoch a príjmoch musia rešpektovať ročné limity výdavkov stanovené v dlhodobom finančnom pláne EÚ známom ako viacročný finančný rámec, o ktorom sa rokuje raz za sedem rokov.

Kontrola rozpočtu

Európska komisia po schválení rozpočtu zodpovedá za jeho plnenie (ostatné inštitúcie zodpovedajú za vlastné administratívne rozpočty).

Európsky parlament, ako priamo volená inštitúcia zastupujúca daňových poplatníkov EÚ, vykonáva demokratickú kontrolu, ktorá ma zabezpečiť, aby Komisia a ďalšie inštitúcie riadne spravovali európske finančné prostriedky.

Parlament na základe odporúčania Rady Európskej únie rozhoduje, či udelí absolutórium, t. j. konečný súhlas s tým, ako sa plnil rozpočet za príslušný rok.

Parlament prijíma rozhodnutie po tom, ako Výbor pre kontrolu rozpočtu dôkladne preskúma finančné účty Komisie a správu o jej činnosti za príslušný rok. Berie do úvahy aj výročnú správu Európskeho dvora audítorov a odpovede Komisie na konkrétne otázky poslancov EP.

Parlament môže predložiť Komisii aj odporúčania na plnenie rozpočtu. Komisia musí na žiadosť Parlamentu predložiť správu o opatreniach prijatých na základe týchto pozorovaní a komentárov.

Proces sa končí udelením, odkladom alebo zamietnutím absolutória.

Parlament postupuje podobným spôsobom aj pri schvaľovaní účtov ostatných inštitúcií vrátane vlastného administratívneho rozpočtu.