Proračunske pristojnosti 

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Evropski parlament dobil pooblastila, da skupaj s Svetom Evropske unije odloča o celotnem letnem proračunu EU, pri čemer ima o njem zadnjo besedo.

Večletni finančni okvir

Sklepi Parlamenta in Sveta o letnih prihodkih in odhodkih morajo upoštevati letne omejitve porabe, opredeljene v dolgoročnem finančnem načrtu EU, imenovanem večletni finančni načrt. Pogajanja o njem potekajo vsakih sedem let.

Proračunski nadzor

Ko je proračun EU sprejet, je za njegovo izvajanje zadolžena Evropska komisija (druge institucije so odgovorne za lastne upravne proračune).

Evropski parlament kot neposredno izvoljena institucija, ki zastopa davkoplačevalce EU, izvaja demokratični nadzor ter skrbi, da Komisija in druge institucije ustrezno ravnajo z evropskimi sredstvi.

Parlament na priporočilo Sveta Evropske unije sklene, ali bo podelil razrešnico, tj. dokončno odobril način, na katerega se je v posameznem letu izvrševal proračun.

Parlament sprejme odločitev, potem ko Odbor za proračunski nadzor skrbno pregleda računovodske izkaze in poročilo o dejavnostih Komisije za posamezno leto. Pri tem upošteva tudi letno poročilo Računskega sodišča in odgovore Komisije na vprašanja, ki jih utegnejo zastaviti poslanci.

Parlament lahko Komisiji posreduje tudi priporočila o izvrševanju proračuna. Komisija mora na zahtevo Parlamenta poročati o ukrepih, sprejetih na podlagi takšnih ugotovitev in pripomb.

Postopek se konča tako, da Parlament podeli, odloži, ali zavrne podelitev razrešnice.

Parlament na podoben način obravnava tudi odobritev računovodskih izkazov drugih institucij, vključno s svojim upravnim proračunom.