Säkerställandet av tillgången till rättvisa 

Respekten för grundläggande rättigheter i EU ska vara effektiv. Detta innebär att när en persons rättigheter kränks ska han eller hon rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol.

Rätten till ett effektivt rättsmedel finns inskriven i artikel 47 i stadgan . Här säkerställs att i fall av kränkningar av rättigheter som garanteras genom EU:s lagar kan enskilda personer vända sig till domstol för att kräva att deras rättigheter respekteras.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställer också att var och en har rätt till en opartisk domstol i alla rättsliga förfaranden som rör EU:s lagstiftning: ”Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.”

Europaparlamentets har bidragit till utvecklingen av rättigheterna för personer som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden så att de har samma processuella minimirättigheter i alla medlemsstater.

EU-lagstiftningen tar särskild hänsyn till särskilda grupper av offer, såsom barn, offer för människohandel samt offer för terrorism.