Säkerställandet av rätten till asyl 

Alla som flyr undan förföljelser eller riskerar att skadas allvarligt i sina hemländer har rätt att begära internationellt skydd. Asyl är en grundläggande rättighet och beviljas till personer som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen från 1951 om flyktingars rättsliga ställning. Detta är en internationell skyldighet för stater som är parter i konventionen, bland annat EU:s medlemsländer. EU:s har integrerat kriterierna som ska uppfyllas för att beviljas internationellt skydd i den egna lagstiftningen och har utvidgat begreppet genom att skapa en kategori av personer utöver flyktingar som beviljas internationellt skydd, de s.k. subsidiärt skyddsbehövande.

Rätten till asyl garanteras genom artikel 18 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna . Artikel 19 förbjuder kollektiva utvisningar och skyddar enskilda mot att avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där det finns en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling.

EU:s medlemsstater har enats om en gemensam europeisk asylpolitik , inbegripet subsidiärt och tillfälligt skydd.

Förfarandena för att bevilja asyl måste vara både effektiva och rättvisa i hela unionen. Detta är grunden för det gemensamma europeiska asylsystemet  (Ceas).

Ceas består av flera rättsakter  som omfattar alla aspekter på asylförfarandet:

  • Dublinförordningen  fastställer vilket land som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan.
  • Ett direktiv om asylförfaranden som fastställer gemensamma normer för rättvisa och effektiva asylförfaranden.
  • Ett direktiv om mottagningsvillkor som fastställer gemensamma miniminormer för de asylsökandes levnadsvillkor och som säkerställer att de sökande har tillgång till bostad, livsmedel, sysselsättning och hälso- och sjukvård.
  • Ett direktiv om förutsättningarna för att betraktas som flykting eller en person som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, och som fastställer en rad rättigheter för stödmottagarna (uppehållstillstånd, resehandlingar, tillträde till arbetsmarknad och utbildning samt sociala förmåner och hälso- och sjukvård).