Främjandet av lika möjligheter 

illustration human rights 

Alla människor är lika inför lagen

Artikel 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna  förbjuder all diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, börd, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.

Förbud mot diskriminering  och skydd av de grundläggande rättigheterna är viktiga delar i EU:s rättsordning. Trots detta förekommer fortfarande diskriminering mot vissa befolkningsgrupper i hela unionen.

Europaparlamentet är fast beslutet att ta itu med detta problem och att främja jämlikhet i EU:s lagstiftning och politik.

Jämställdhet

Jämställdhet  är en av Europeiska unionens grundläggande principer.

Europaparlamentet spelar en viktig roll för att främja jämställdhet och lika möjligheter, i synnerhet genom utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män  och genom att främja integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i utskottens och delegationernas arbete.

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder  som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i samhällslivet.

Unionen är part i Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  och har en viktig roll att spela när det gäller att främja, skydda och övervaka unionens genomförande av konventionen.

Kampen mot rasism och främlingsfientlighet

Europaparlamentet är fast beslutet att bekämpa rasism och främlingsfientlighet.

Parlamentet har uppmanat unionen och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förebygga och bekämpa rasism och främlingsfientlighet genom utbildning och därigenom främja en kultur präglad av respekt och tolerans.

Hbti-personers rättigheter

Europaparlamentet har vid flera tillfällen efterlyst en övergripande flerårig strategi för att skydda hbti-personers grundläggande rättigheter . Kommissionen har offentliggjort en förteckning över åtgärder  för att främja lika möjligheter för hbti-personer i hela unionen.