Budgetbefogenheter 

I och med Lissabonfördraget beslutar nu Europaparlamentet tillsammans med rådet om EU:s hela årliga budget, och det är parlamentet som har sista ordet.

Den fleråriga budgetramen

Parlamentets och rådets beslut om de årliga utgifterna och inkomsterna måste hamna inom gränserna för det årliga utgiftstak som bestäms i EU:s långsiktiga finansplan, den fleråriga budgetramen, som förhandlas fram vart sjunde år.

Budgetkontroll

När EU:s budget antagits är det kommissionen som ansvarar för att den genomförs (de andra institutionerna har hand om sina egna administrativa budgetar).

Europaparlamentet väljs i direkta val och företräder EU:s skattebetalare. Det utövar demokratisk kontroll för att se till att kommissionen och de andra institutionerna förvaltar de europeiska pengarna väl.

Parlamentet beslutar på rekommendation av rådet om ansvarsfrihet ska beviljas, dvs. ett slutligt godkännande av hur budgeten har genomförts under ett givet år.

Parlamentet fattar detta beslut efter att budgetkontrollutskottet noggrant har granskat kommissionens räkenskaper och rapporten om dess verksamhet för året i fråga. Det tar också hänsyn till revisionsrättens årsrapport och hur kommissionen har svarat på specifika frågor som ledamöterna kan ha haft.

Parlamentet kan också utfärda rekommendationer till kommissionen om budgetens genomförande. Kommissionen måste på parlamentets begäran rapportera om de åtgärder som vidtagits mot bakgrund av sådana observationer och synpunkter.

Förfarandet avslutas genom att ansvarsfrihet beviljas, uppskjuts eller avslås.

På samma sätt hanterar parlamentet godkännandet av de andra institutionernas räkenskaper, inklusive sin egen administrativa budget.