Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Добре дошли в Европейския парламент

 
 
Правомощия и процедури
Парламентът действа като съзаконодател, като заедно със Съвета приема и изменя законодателни предложения и взема решения за бюджета на ЕС. Той също така наблюдава работата на Комисията и други органи на ЕС и си сътрудничи с националните парламенти на страните от ЕС, за да взема предвид техния принос в своята работа. Научете тук как става всичко това.
 
 
 
Организация и начин на работа
Научете повече за начина, по който международна политическа институция с много работни езици като Европейския парламент осъществява своята ежедневна работа. Запознайте се и с процедурите, местата на работа, хората, които помагат на членовете на ЕП, както и с бюджета на ЕП.
 
 
 
Права на човека и демокрация
Парламентът вижда своята роля не само в насърчаването на демократичното вземане на решения в Европа, но и в подкрепата за борбата за демокрация, свобода на словото и честни избори навсякъде по света. Научете как Парламентът работи за утвърждаване на на правата на човека по света.
 
 
 
В миналото
С последователните изменения на европейските договори, даващи му все повече влияние, Парламентът като единствен пряко избиран от гражданите на ЕС орган получаваше все повече правомощия. Вижте как Парламентът постепенно се превърна в ключов участник в процеса на вземане на решенията на ЕС.
 
 
 
За Европейския парламент

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на политически решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да представляват интересите на хората по отношение на законотворчеството на ЕС и да гарантират, че останалите институции на ЕС работят по демократичен начин.

През годините и с последователните промени в европейските договори Парламентът придоби значителни законодателни и бюджетни правомощия, които му позволяват да определя заедно с представителите на правителствата на държавите членки в Съвета посоката, в която се отправя европейският проект. В тази си работа Парламентът винаги се е стремил да насърчава демокрацията и правата на човека не само в Европа, но и навсякъде по света.

Научете повече за това какво прави Парламентът, как работи и как е еволюирал до институцията, която е в момента.

 
 
 
На Вашите услуги
 

Информирайте се за работата на Парламента и изразете позиция: задайте ни въпрос, внесете петиция, открийте документи, кандидатствайте за стаж, свържете се с представителството на Парламента във Вашата страна.

 
 
 
Правилник за дейността на Парламента

На основание член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент приема свой `вътрешен правилник. В този правилник са описани всички норми относно вътрешното устройство и работа на Парламента.