Председател на Европейския парламент

 

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Парламента в неговите външни отношения, както и в отношенията с другите институции на Европейския Съюз.

 
 

Председателят ръководи цялостната дейност на Европейския парламент и неговите органи (Бюро и Председателски съвет), както и разискванията по време на пленарните заседания. В тази си дейност той е подпомаган от 14 заместник-председатели. Дванайсет месечни сесии се състоят в Страсбург и шест допълнителни - в Брюксел.

Председателят следи за спазването на Правилника за дейността на ЕП и в ролята си на арбитър осигурява нормалното протичане на цялостната дейност на институцията и на нейните органи.

Председателят е представител на Парламента по правните въпроси и във външните отношения. Така например той изразява позиция по всички важни международни въпроси и изказва препоръки относно засилване ролята на Европейския съюз .

При откриването на всяко заседание на Европейския съвет, председателят на Парламента изразява становището и загрижеността на Парламента по определени теми, както и по точките от дневния ред.

След като Парламентът гласува бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие.

Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура.

Избор на председателя

След провеждането на тайно гласуване кандидатът, събрал абсолютно мнозинство от подадените гласове, се избира за председател. Ако след три гласувания нито един от кандидатите не получи абсолютно мнозинство гласове, на четвъртото гласуване председателят се избира с обикновено мнозинство.

Мандатът на председателя е с продължителност две години и половина, т.е. половин парламентарен мандат, и може да бъде подновяван.

  • Чл. чл. 13, 14, 18 от Правилника за дейността на ЕП
Функции на председателя

Председателят ръководи цялостната дейност на Парламента, председателства пленарните заседания и обявява бюджета за приет. Той представя Европейския парламент във външните отношения и в отношенията с останалите институции на ЕС.

 
 
 
Tools
 
 
Председател на Европейския парламент