EP & The Lisbon Treaty

 

Договорът от Лисабон дава на Европейския Парламент нови законодателни правомощия: той вече може да решава по огромната част от законодателството на ЕС. Повече от 40 нови области се включват към процедурата на съвместно решение при приемането на закони между Парламента и Съвета на министрите, включително селско стопанство, енергийна политика, имиграция и фондове на ЕС. Парламентът има последната дума при приемането на бюджета на ЕС. С нарасналите правомощия се увеличават и отговорностите. Парламентът, като единствената директно избрана европейска институция, ще разполага с нови средства да държи ЕС отговорен пред неговите граждани.

 
 
Изявление на председателя на ЕП Jerzy Buzek във връзка с влизането в сила на Договора от Лисабон

Датата 1 декември 2009 г. ще остане в историята на Европейския съюз. На този ден, след близо десетилетие на вътрешни преговори ще влезе в сила Договорът от Лисабон. С този договор ще се укрепи демокрацията в Европейския съюз. Договорът значително засилва правомощията на Европейския парламент. По-големите законодателни правомощия съставляват почти двойно увеличение на правомощията на Европейския парламент.

 
 
Новият ЕП: повече правомощия, повече отговорности

Лисабонският Договор дава на Европейския Парламент повече възможности, от когато и да било преди, да оформя Европа. Наред с нарасналите правомощия се увеличават и отговорностите спрямо гражданите, националните парламенти и Европейския Съюз.

С всеки нов договор законодателните правомощия на ЕП се увеличаваха. Сега Лисабонският Договор поставя Парламента на равна нога със Съвета на министрите при взимането на решения по огромната част от законите на ЕС.

Повече правомощия

Лисабонският Договор засилва ролята на ЕП като законодател като включва 40 нови области към процедурата на съвместно решение при приемането на закони между Парламента и Съвета на министрите, включително селско стопанство, енергийна сигурност, имиграция, правосъдие и вътрешни работи, здравеопазване и структурните фондове на ЕС.

Парламентът получава по-голяма роля при определяне на бюджета, тъй като старото разделение между "задължителни" и незадължителни" разходи се премахва. Парламентът ще решава заедно със Съвета по цялостния бюджет.

Евродепутатите ще дават съгласието си по цяла палитра международни споразумения, договорени от Съюза, в области като международната търговия.

Повече отговорности

Повече власт означава повече отговорност. С нарасналите законодателни правомощия, решенията на ЕП повече от всякога ще засягат ежедневния живот на европейските граждани. Парламентът във всичките си дейности трябва да спазва основните права на европейските граждани, в съзвучие с Хартата за основните права, която се съдържа в Договора.

Евродепутатите ще имат нова роля в отношенията си с останалите европейски институции. Резултатите от изборите за Европейски Парламент ще бъдат директно свързани с избора на кандидата за Председател на Европейската Комисия. Цялата Комисия, в това число и Върховният представител на Съюза във външните отношения и политиката на сигурност, ще се нуждае от одобрението на Парламента, за да встъпи в длъжност.

И накрая, Лисабонският договор дава на Парламента право да предлага промени в Договора.

 
 
 
ЕП и Лисабонският договор в 5 точки
 
1. Новият ЕП: по-добре съоръжен за съвременните предизвикателства

Договорът от Лисабон подобрява способността на ЕС и на неговия Парламент за действие. В момент, когато Европа и останалата част на света са изправени пред нови предизвикателства като глобализацията, демографските промени, изменението на климата, енергийната сигурност и тероризма, нито една държава не може да се справи с тях сама. Европа може да отговори на тревогите на своите граждани само, когато работим заедно, по-ефикасно, по-отговорно, по-прозрачно и по-последователно, говорейки с един глас. Договорът за реформи прави Вашия парламент по-добре подготвен за предизвикателствата на днешния и утрешния ден - при нарастващ ЕС. Освен това, с Лисабон, Вашият парламент получава правото да предлага бъдещи промени в Договора.

 
 
2. Новият ЕП: повече правомощия при оформянето на Европа

С Договора от Лисабон Европейският парламент ще има повече власт в оформянето на Европа, отколкото когато и да било преди. С пълната си законодателна власт, разширена с над 40 нови сфери, Парламентът става наистина равнопоставен законодател заедно със Съвета на министрите, който представлява правителствата на държавите-членки. Селското стопанство, енергийната сигурност, имиграцията, правосъдието и вътрешните работи, общественото здраве и структурните фондове са само някои от областите, в които Парламентът придобива власт. Неговите решения ще имат все по-силно въздействие върху всекидневния Ви живот.

 
 
3. Новият ЕП: по-здрава ръка спрямо финансите на ЕС

От сега нататък Европейския парламент ще взема решение по цялостния бюджет на ЕС заедно със Съвета на министрите. Досега той нямаше последната дума по т.нар. "задължителни разходи" (около 45% от бюджета на ЕС), като например разходи, свързани със селското стопанство и международните споразумения. Сега Европейският парламент ще решава за целия бюджет на ЕС, заедно с правителствата на ЕС.

 
 
4. Новият ЕП: с по тежка дума за това, кой ръководи ЕС

В ерата на Лисабон, Европейският парламент ще има по-голяма дума и по това кой ръководи ЕС. Парламентът ще избира председателя на Европейската комисия, въз основа на предварителния подбор от страна на държавните и правителствените ръководители, който трябва да вземе под внимание резултатите от изборите за Европейски парламент - и Вашия избор. Също така, съгласието на Парламента е необходимо за назначаването на Върховния представител за външната политика и политиката на сигурност, който ще бъде и заместник-председател на Европейската Комисия.

 
 
5. Новият ЕП: по-силен глас за европейските граждани

Новите правомощия означават и по-голяма отговорност. Като единствената директно избрана институция на ЕС, Европейския парламент ще има нови инструменти, за да даде по-силен глас на 500-те милиона граждани и да държи ЕС отговорен пред тях. Парламентът ще трябва да гарантира, че Хартата за основните права, включена в Договора от Лисабон, се прилага ефективно. Същото важи и за новото право на гражданска инициатива, която ще позволи на хората да предлагат нови политики, в случай че съберат 1 милион подписа. Също така, той ще гарантира правото на националните парламенти да се противопоставят на законодателни предложения на европейско равнище, в случай че смятат, че се отнасят до въпроси, които по-добре могат да се решат на национално ниво.