Петиции

 

Едно от основните права на европейските граждани: Всеки гражданин, действащ индивидуално или колективно с други лица, може по всяко време да упражни своето право на петиция до Европейския парламент съгласно член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Всеки гражданин на Европейския съюз или постоянно пребиваващо в държава-членка лице може индивидуално или чрез сдружаване с други лица да отправи петиция до Европейския парламент по въпрос, попадащ в сферата на дейност на Европейския съюз и който го засяга пряко. Всяко дружество, организация или сдружение, чието седалище се намира в Европейския съюз, може също да упражни правото си на петиция, гарантирано от Договора.

Петицията може да бъде под формата на жалба или искане и може да се отнася до въпроси от публичен или частен интерес.

Петицията може да представя индивидуално искане, жалба или забележка относно прилагането на правото на ЕС или да бъде призив до Европейския парламент да приеме позиция по конкретен въпрос. Тези петиции дават възможност на Европейския парламент да насочи вниманието към всяко нарушаване на правата на европейските граждани от страна на държава-членка, местни власти или друга институция.

 
 
Процедури за подаване на петиция до Европейския парламент:
 
Кой може да подаде петиция и по какъв въпрос?
Кой може да подаде петиция?

Можете да подадете петиция, ако сте:

 • гражданин на Европейския съюз,
 • постоянно пребиваващ в държава-членка на Европейския съюз,
 • член на сдружение, дружество, организация (физическо или юридическо лице) със седалище в държава-членка на Европейския съюз.
По какъв въпрос може да бъде петицията?

Въпросът, повдигнат в петицията, трябва да е във връзка с теми, които са от интереса и в компетенциите на Европейския съюз като:

 • вашите права на европейски граждани, уредени в Договорите,
 • въпроси, свързани с околната среда,
 • защита на потребителите,
 • свободно движение на лица, стоки и услуги, вътрешен пазар,
 • въпроси на трудовата заетост и социалната политика,
 • признаване на професионални квалификации,
 • други проблеми, свързани с прилагането на правото на ЕС.

Важна забележка: Исканията, които се отнасят само до информация, не се разглеждат от комисията по петиции, както и общите забележки относно политиките на ЕС.

На какъв език трябва да бъде съставена петицията?

Петицията трябва да е написана на един от официалните езици на Европейския съюз.

За допълнителна информация вижте:
 • Член 227 от ДФЕС
 • Правилник за дейността на ЕП:членове 201 и 202
 
 
Какви действия се предприемат в случай, че петициите са допустими?

Ако въпросът, пвдигнат във Вашата петиция, засяга сферата на дейност на Европейския съюз, тя обикновено се обявява за допустима от комисията по петиции, която след това решава какви действия следва да се предприемат съгласно Правилника за дейността на ЕП.

Независимо от това какво решение е взето, комисията по петиции ще ви информира възможно най-бързо след като бъде постигнато решение.

В зависимост от обстоятелствата комисията по петиции може:

 • да поиска от Европейската комисия да направи предварително проучване и да предостави информация относно съответствието със съответното законодателство на Общността, или да се обърне към SOLVIT;
 • да отнесе петицията до други комисии на Европейския парламент за сведение или предприемане на по-нататъшни действия (например, някоя комисия може да вземе петицията предвид в законодателната си дейност),
 • в някои изключителни случаи да изготви и представи на Парламента пълен доклад, който да бъде гласуван на пленарно заседание да направи информационно посещение в съответната страна или област, като изготви доклад, съдържащ нейните наблюдения и препоръки;
 • или да предприеме други действия, които счита за уместни, за да се опита да разреши даден въпрос, или да предостави подходящ отговор на вносителя на петицията.

По правило комисията по петиции заседава всеки месец, с изключение на месец август, когато Парламентът е във ваканция. В работата си комисията се подпомага от постоянен секретариат, който управлява процеса на разглеждане на петициите, има консултативна роля и подготвя заседанията на комисията.

Комисията по петиции на Европейския парламент може да потърси сътрудничество с национални и местни органи на управление на държави-членки при разрешаването на въпрос, поставен от вносител на петиция. В такива случаи, на органите могат да се предоставят подробности от петицията, освен ако вносителят на петицията не възрази срещу това

Комисията по петиции не може при все това да отмени решения, взети от компетентните органи на държавите-членки. Европейският парламент не е съдебен орган: той не може нито да постанови съдебно решение, нито да отмени решения, взети от съдилища на държавите-членки. Петиции, насочени към предприемането на такива действия, са недопустими.

За допълнителна информация вижте:
 
 
Недопустимост, публикуване на петициите
Недопустимост на петиция

Ако вашата петиция не попада в сферата на дейност на Европейския съюз, тя ще бъде обявена за недопустима. Това би могло да се случи, ако въпросът попада очевидно в правомощията и компетенциите на държавата-членка.

Петиции, обявени за недопустими от комисията по петиции, се оставят без разглеждане и по тях не се предприемат по-нататъшни действия. Въпреки това комисията ще ви уведоми за решението си.

В зависимост от предмета на петицията ви, комисията по петиции може да ви посъветва да се обърнете към орган извън ЕС (например Европейския съд по правата на човека) или към национален орган (например, националния омбудсман или комисии по петиции на парламентите на държавите-членки).

Моля, имайте предвид, че въпроси, които се отнасят до лошо управление в институциите или органите на ЕС, трябва да се отнасят до Европейския омбудсман.

За допълнителна информация вижте:
Публикуване на петиции

Номерата на петициите и вносителите им, основният вносител, ако петицията е колективна, както и номерът, даден на петицията, се вписват в регистър по реда, в който са получени и се обявяват на парламентарните заседания на Европейския парламент. Тези съобщения фигурират в протоколите от заседанията, на които са били направени.

Уведомяваме вносителите на петиции, че протоколите се публикуват в Официален вестник. Следователно някои подробности, включително името на вносителя на петицията и номерът на петицията, са на разположение в интернет. Това засяга защитата на личните данни и за тази цел специално насочваме вниманието на вносителите на петиции върху това. Ако в качеството си на вносител на петиция не желаете Вашето име да се разкрива, Европейският парламент ще уважи неприкосновеността на личния Ви живот, но тези искания трябва да са посочени ясно и изрично в петицията Ви. По същия начин, ако желаете петицията Ви да бъде разглеждана при условия на поверителност, това също трябва ясно да се заяви. Комисията отдава значение на прозрачността при провеждане на своите заседания, които могат да бъдат излъчвани по интернет. Заседанията могат следователно да бъдат проследявани на сайта на ЕП от обикновен компютър. Заседанията на комисията са открити и вносителите на петиции могат, ако пожелаят, да присъстват на тях, ако и когато петицията им се разглежда.

За допълнителна информация вижте:
 
 
 
 
Tools
 
 
В каква форма трябва да бъде петицията?
 

Съществуват два начина за подаване на петиция:

 • по пощата,
 • по електронeн път

Петицията трябва да бъде разбираема и да съдържа всички факти, относими към случая, като излишните подробности следва да се пропуснат.Петицията трябва да бъде написана ясно и четливо и може да бъде съпроводена от резюме.

по пощата:

Ако желаете да подадете петиция на "хартиен" носител, не съществува формуляр, който трябва да се попълни или стандартен формат, който да се спази.

Въпреки това, Вашата петиция трябва:

 • да съдържа Вашето име, националност и постоянен адрес (в случай на колективна петиция се посочва името, националността и постоянния адрес на подателя или най-малко на първото лице, подписало петицията);
 • да бъде подписана.

Вашата петиция може да съдържа приложения, включително екземпляри от всякакви оправдателни документи, с които евентуално разполагате.

Петицията следва да се изпрати на:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
по електронен път (чрез електронен формуляр):

Ако желаете да подадете петиция по електронен път, Вие трябва:

 • да прочетете информацията и указанията, дадени в електронна форма в графа "Петиции" на интернет страницата на Европейския парламент, и след това,
 • да попълните електронния формуляр и да натиснете бутона "Изпрати" ('Send').

В момента, в който изпратите Вашата петиция чрез този формуляр, би трябвало да получите електронно потвърждение за нейното получаване.

Петицията ще бъде предадена на комисията по петиции, която отговаря за управлението на петиционната процедура и формулира препоръки и заключения по всяка петиция. Комисията няма да разглежда или отговаря на петиции, които съдържат обидни думи и изрази или чието съдържание не е уместно.

Всяка по-нататъшна кореспонденция относно действията, предприети във връзка с петицията, ще бъде изпращана от комисията по петиции по пощата.

Ако желаете да приложите допълнителна информация или оправдателни документи към Вашата петиция, моля изпратете ги по пощата, като посочите номера на петицията, на следния адрес:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Комисията по петиции е съставена от 34 членове и се ръководи от председател и 4 заместник-председатели.