Национални парламенти на държавите-членки

 

Европейският парламент отдава голямо значение на поддържането на тесни връзки с националните парламенти на държавите-членки чрез провеждането на редовни срещи. Това е така особено след влизането в сила на Договора от Лисабон, често пъти наричан "Договор на парламентите".

 
 
Отношения на националните парламенти с Европейския парламент

Председателският съвет е органът, компетентен по въпросите, свързани с отношенията с националните парламенти на държавите-членки. През декември 2009 г. Председателският съвет взе решение относно създаването на ръководна група за отношенията с националните парламенти, която следва да представи своите виждания относно прилагането на Договора от Лисабон по отношение на националните парламенти и да насърчава вътрешната координация на дейностите на ЕП в тази област, както и да представи предложение относно редовна програма за дейности.

Европейският парламент редовно информира националните парламенти на държавите-членки за своите дейности.

Някои от неговите комисии редовно канят на своите заседания членове на националните парламенти, които по този начин могат да участват в разискванията, наред с другото, относно новите законодателни предложения, внесени от Комисията.

Съвместно с парламентите на държавите-членки, които са поели функциите на председателството на Съвета на ЕС, Европейският парламент организира всяко шестмесечие съвместна парламентарна среща за провеждане на разисквания относно основните политически въпроси от програмата на ЕС.

Конференция на парламентарните комисии по европейски въпроси (КОСАК)

КОСАК включва комисиите на националните парламенти, които се занимават с европейските въпроси, както и представители на Европейския парламент. Изрично позоваване на КОСАК се съдържа в Протокол (№ 1) относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора от Лисабон.

КОСАК заседава два пъти годишно. Тя се състои от шест представители от всеки от националните парламенти на държавите-членки и шест членове на Европейския парламент, включително двамата заместник-председатели, които отговарят за връзките с националните парламенти.

За справка:
Европейски център за парламентарни проучвания и документация (ECPRD)

ECPRD представлява мрежа от 70 парламентарни асамблеи, от които 40 са от държави в ЕС. Мрежата води началото си от съвместна инициатива на Европейския парламент и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. И двете институции назначават двама директори на ECPRD, които съвместно изпълняват длъжността. Европейският парламент ръководи секретариата и е отговорен за интернет страницата.

  • да поощрява обмена на информация, идеи и опит по теми от общ интерес за Европейския парламент и националните парламенти
  • да засилва съществуващото тясно сътрудничество между службите за проучвания и документация на националните парламенти във всички области

Основните дейности на ECPRD са сравнителни търсения и семинари, за които се прилага съвременна интернет страница. Разделът с ограничен достъп на интернет страницата е достъпен единствено за парламентите, които са членове на ECPRD.

За справка:
Междупарламентарен обмен на информация в ЕС (IPEX)

С цел улесняване на потока от информация националните парламенти − в сътрудничество с Европейския парламент − създадоха своя собствена база данни и интернет страница: www.ipex.eu

IPEX съдържа документи за парламентарен контрол и информация относно Европейския съюз. Парламентарните документи, които се публикуват отделно от всеки национален парламент, са основните елементи, които изграждат базата данни на IPEX. Тези документи са организирани съгласно специфичния документ на ЕС, за който се отнасят.

За справка: