Членове на ЕП

 

Европейският парламент се състои от 751 членове, избрани в 28те държави-членки на Европейския съюз. От 1979 г. членовете се избират чрез всеобщи преки избори за срок от 5 години.

 
 

Всяка държава-членка определя своята избирателна система, като прилага общоприетите демократични правила: равенство между жените и мъжете и тайно гласуване. Във всички държави-членки право за гласуване се получава на 18 години, само в Австрия - на 16 години. Следва да се отбележи, че европейските избори вече се характеризират с известен брой общи правила: всеобщо пряко гласуване, пропорционална система и 5-годишен мандат с възможност за преизбиране.

По правило, броят на местата се разпределя пропорционално на населението на всяка страна. Така всяка държава-членка разполага с определен брой места, като максимумът е 96, а минимумът - 6.

Равнопоставеност между мъжете и жените: броят на жените, представени в Парламента, непрекъснато нараства, като в момента приблизително 1/3 от неговите членове са жени.

Членовете на Европейския парламент разделят своето работно време между Брюксел, Страсбург и своя избирателен район. В Брюксел те участват в заседанията на парламентарните комисии, на политическите групи, както и в допълнителните пленарни сесии, а в Страсбург - в дванайсетте месечни сесии. Успоредно с тези основни дейности те, разбира се, трябва да посвещават време и на своя избирателен район.

Членовете на Европейския парламент се обединяват в зависимост от политическата си ориентация, а не по националност.

Членовете на Европейския парламент упражняват своя мандат независимо.

Членовете на Европейския парламент разполагат с все по-големи правомощия и в хода на тяхната работа оказват влияние върху всички области, касаещи всекидневието на гражданите: околна среда, защита на потребителите, транспорт, а също така образование, култура, здравеопазване и др.

Техният статут: Членовете на Европейския парламент понастоящем получават същата заплата, каквато получават народните представители в страната, в която са избрани съответните членове на ЕП. Все пак, през м. септември 2005 г. беше приет Правилник за положението на членовете на Европейския парламент, чрез който ще се изравнят различията в заплатите и ще се постигне прозрачност на възнаграждението на членовете на ЕП. Този правилник ще влезе в сила в началото на следващия парламентарен мандат през 2009 г..

 
 
Кодекс за поведение на членовете на Европейския парламент

Кодексът за поведение влезе в сила на 1 януари 2012 г. В него като водещ принцип се определя, че членовете на ЕП трябва да действат единствено в интерес на обществото и да извършват работата си незаинтересовано, почтено, открито, трудолюбиво, честно, отговорно и като зачитат репутацията на Европейския парламент.

Кодексът за поведение определя конфликтите на интереси и как членовете на ЕП следва да се справят с тях и включва правила, например, относно официалните подаръци за членовете на ЕП и професионалната дейност на бившите членове на Европейския парламент.

Кодексът за поведение също така задължава членовете на ЕП да представят подробна декларация за финансовите си интереси. Членовете на ЕП също така са задължени да декларират присъствието си на организирани от трети страни събития, при които възстановяването на разходите за тяхното пътуване, настаняване или дневни разноски, или прякото изплащане на подобни разходи се поема от трета страна. Тези декларации отразяват взискателните правила и стандарти за прозрачност, установени в Кодекса за поведение. Информацията, предоставена от членовете на ЕП в техните декларации, може да бъде намерена на отделните профилни страници на членовете на ЕП.

Членовете на ЕП трябва също така да декларират подаръците, които са получили в качеството си на официални представители на Парламента, съгласно условията, посочени в Мерките за прилагане на Кодекса на поведение. Подобни подаръци се докладват в регистъра на подаръците.

Председателят може да санкционира всеки член на ЕП, за когото се установи, че нарушава Кодекса на поведение. Председателят обявява налагането на санкцията в пленарна зала и този факт се публикува на видно място на уебсайта на Парламента за остатъка от парламентарния мандат.

Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП

Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП е орган, който отговаря за даване на членовете на ЕП на указания по тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение. По искане на председателя Консултативният комитет оценява също така сигналите за нарушения на Кодекса за поведение и предоставя съвети на председателя относно евентуалните мерки, които следва да се предприемат.

Консултативният комитет се състои от петима членове. Те се назначават от председателя въз основа на техния опит и на политическото равновесие между политическите групи в Парламента. На ротационен принцип, всеки един от петимата членове действа в ролята на председател на комитета в продължение на шест месеца. Председателят номинира също така по един резервен член за всяка политическа група, които не е представена в Консултативния комитет.

Консултативният комитет публикува ежегодно доклад за своята дейност.

Състав на Консултативния комитет
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Резервни членове
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
 
 
Възнаграждение и надбавки
Възнаграждение на членовете на ЕП

Като цяло членовете на ЕП получават еднакво възнаграждение, съгласно единния устав, влязъл в сила през юли 2009 г.

Месечното възнаграждение на членовете на ЕП съобразно единния устав през 2014 г. възлиза на 8.020,53 евро преди облагане с данъци. Негов източник е бюджетът на Парламента и след облагане с европейски данък и приспадане на осигуровка за злополука то става 6.250,37 евро. Държавите-членки могат да го облагат и с национални данъци. Основното възнаграждение е определено в размер на 38,5% от основното възнаграждение на съдия в Съда на Европейските общности.

Съществуват малък брой изключения, при които членове на ЕП от периода преди изборите през 2009 г. имаха възможност да запазят принадлежността си към националната система по отношение на възнагражденията, временното обезщетение и пенсиите.

Пенсии

Съобразно Устава, бившите членове на ЕП имат право на пенсия за възраст, след достигане на възраст 63 години. Размерът на пенсията възлиза на 3,5 % от възнаграждението за всяка пълна година на упражняване на мандат, но не повече от 70% общо. Разноските за тези пенсии се поемат от бюджета на Европейския парламент.

Допълнителната пенсионна схема, въведена за членовете на ЕП през 1989 г., е затворена за новите членове от месец юли и ще бъде постепенно премахната.

 
 
Надбавки, изплащани на членовете на Европейския парламент

Подобно на членовете на националните парламенти, членовете на Европейския парламент получават редица надбавки, чието предназначение е да се покрият разходите, свързани с осъществяването на техните парламентарни задължения.

Надбавка за общи разноски

Предназначението на тази надбавка е да покрие разходите в държавата-членка, в която членовете са избрани, като например разноските на членовете за управление на кабинет, за телефон и пощенски такси и за закупуването, работата и поддръжката на компютърно и телематично оборудване. Надбавката се намалява наполовина за членовете на ЕП, които без надлежно основание не присъстват на половината от пленарните заседания за една парламентарна година (от септември до август).

Размерът на тази надбавка за 2015 г. е 4 320 евро на месец.

Пътни разноски

Повечето заседания на Европейския парламент, като например пленарни сесии, заседания на комисиите и заседания на политическите групи, се провеждат в Брюксел или Страсбург. На членовете на ЕП се възстановява действителният размер на билетите, закупени с цел присъствие на такива заседания, след представяне на фактура, като максималната сума, която подлежи на възстановяване, е цената на самолетен билет за бизнес класа, категория „D” или сходна, железопътен билет за първа класа или 0,50 евро на км (с ограничение до 1000 км) за пътуване с автомобил, плюс фиксирани надбавки, изчислени въз основа на разстоянието и продължителността на пътуването, които да покрият другите разходи, свързани с пътуването (например магистрални такси, такси за свръхбагаж или резервации).

Други пътни разноски

При изпълнението на своите задължения, но за цели, различни от официалните заседания (например, за да присъстват на конференция или за да направят работно посещение) на членовете на ЕП често им се налага да пътуват извън или в рамките на държавата членка, в която са избрани.

За дейностите извън държавата членка, в която са избрани, на членовете на ЕП могат да се възстановят пътните разноски, разходите за настаняване и свързаните разходи до максимална годишна сума от 4 264 евро. За дейностите в държавата членка, в която са избрани, на членовете на ЕП се възстановяват единствено пътните разноски, като е определена максимална годишна сума по държави.

Дневна надбавка
  • Парламентът изплаща надбавка с фиксиран размер от 306 евро на ден, която покрива всички други разноски на членовете на ЕП по време на периодите на парламентарна дейност, при условие че те удостоверят присъствието си, като се подпишат в един от създадените за целта официални присъствени списъци.

  • Размерът на надбавката се намалява наполовина, ако членовете на ЕП не са участвали в повече от половината поименни гласувания в дните за гласуване на пленарно заседание, дори ако са присъствали на този ден. За заседанията, които се организират извън Европейския съюз, надбавката е в размер на 153 евро (отново при условие, че съответният член на ЕП се е подписал в присъствения списък), като разноските за настаняване се възстановяват отделно.

 
 
Разпоредби, отнасящи се до персонала

Членовете на ЕП могат да избират свой собствен персонал в рамките на определен от Парламента бюджет. Административното управление на акредитираните сътрудници, работещи в Брюксел (или Люксембург/Страсбург), се осъществява пряко от администрацията на Парламента, съобразно условията за назначаване на временен персонал на ЕС. Административното управление на сътрудници, работещи в държавите-членки, от които са избрани членовете на ЕП, се осъществява от квалифицирани платежни посредници, които действат в съответствие с установения данъчен и социалноосигурителен режим.

През 2015 г. максималната месечна сума за всички възникнали разходи възлиза на 21 379 евро на член на ЕП. Тези средства не се плащат на самите членове на ЕП.

Максимум една четвърт от този бюджет може да се използва за услуги от доставчиците на услуги, избрани от членовете на ЕП, като например за поръчване на експертно проучване по определен въпрос.

Членовете на ЕП не могат да включват близки роднини в своя персонал.

 
 
 
 
Tools