Правилник за дейността на Парламента

 

На основание член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент приема свой `вътрешен правилник. В този правилник са описани всички норми относно вътрешното устройство и работа на Парламента.

 
 

След всяка актуализация, правилникът се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, който може да се получи в центровете за разпространение на Службата за публикации на Европейските общности.

Правилникът също така е достъпен на интернет страницата на Парламента и се разпространява в институцията под формата на брошура.

 
 
Tools