Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')


Бюджетни правомощия

 
 

След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент споделя със Съвета на Европейския съюз правомощията да определя целия годишен бюджет на ЕС и има последната дума по процедурата.

 
 
 
  Кликнете на връзката за информация относно бюджетната процедура
 
 
 
Многогодишна финансова рамка

Решенията на Парламента и Съвета за годишните разходи и приходи трябва да попадат в рамките на годишните лимити на разходите, определени в Многогодишната финансова рамка, която представлява дългосрочният финансов план на ЕС и се договаря на всеки седем години.

 
 
Бюджетен контрол

След като бъде приет бюджетът на ЕС, Европейската комисия отговаря за неговото изпълнение (другите институции отговарят за своите собствени административни бюджети).

Като пряко избрана институция, която представлява данъкоплатците в ЕС, Европейският парламент упражнява демократичен контрол, за да се увери, че Комисията и другите институции използват правилно европейските средства.

Парламентът, по препоръка на Съвета на Европейския съюз, взема решение за освобождаването от отговорност, т.е. за окончателното одобрение на изпълнението на бюджета за определена година.

Парламентът взема решението след внимателна проверка от страна на парламентарната комисия по бюджетен контрол на финансовите отчети на Европейската комисия и отчета за нейната дейност през въпросната година. Той взема предвид също така годишния доклад на Сметната палата и отговорите на Комисията на конкретни въпроси, зададени от членовете на ЕП.

Парламентът може също така да отправя препоръки към Комисията относно изпълнението на бюджета. Комисията трябва да докладва, по искане на Парламента, за мерките, предприети във връзка с направените забележки и коментари.

Процедурата завършва с освобождаване от отговорност, отлагане на освобождаването от отговорност или отказ от освобождаване от отговорност.

Парламентът действа по същия начин за одобрението на отчетите на другите институции, включително по отношение на собствения си административен бюджет.