Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Oрганизация

 
 
Председател

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Европейския парламент извън рамките на институцията и в отношенията на Парламента с останалите институции на ЕС.

Председателят ръководи работата на Европейския парламент и неговите органи както и разискванията по време на пленарните заседания и съблюдава спазването на Правилника за дейността.

При откриването на всяко заседание на Европейския съвет председателят на Европейския парламент изразява становището и загрижеността на Парламента по темите от дневния ред, както и по други въпроси.

След като Парламентът приеме бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура.

 
 
 
Членове на ЕП
Членове на ЕП

Европейският парламент се състои от 751 членове, избрани в 28-те държави – членки на разширения Европейския съюз. От 1979 г. насам членовете на ЕП се избират чрез всеобщи преки избори за петгодишен мандат.

Всяка държава сама определя формата на изборите, като трябва да гарантира равенство на половете и тайно гласуване. Изборите за ЕП са с пропорционално представителство.

Броят на местата се определя въз основа на населението на всяка държава членка. Малко повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се обединяват според политическата си ориентация, а не по националност.

 
 
 
Политически групи
Политически групи

Членовете на ЕП получават място в заседателната зала според своята политическа група – те се обединяват по политически, а не по национален принцип. Понастоящем в Европейския парламент има 8 политически групи.

Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като трябва да са представени най-малко 1/4 от държавите членки. Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група.

Някои членове не принадлежат към нито една политическа група и заседават като независими.

 
 
 
Политическите групи в Европейския парламент

Всяка политическа група се грижи за собствената си вътрешна организация като назначава председател (или двама съпредседатели), бюро и секретариат.

В пленарната зала местата на членовете на ЕП се разпределят в зависимост от тяхната политическа принадлежност, отляво надясно, по споразумение с председателите на групите.

Преди всяко гласуване в пленарна зала политическите групи внимателно разглеждат докладите на парламентарните комисии и внасят изменения към тях.

До приемането на позиция от политическата група се достига чрез обсъждане в групата. Никой член не може да бъде задължен да гласува по един или друг начин.

 
 
 
 
Комисии

С цел подготовка на работата на пленарните сесии на Парламента членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализирана в дадена област. Парламентарните комисии са 20 на брой. Всяка комисия се състои от 25 до 73 члена и има председател, бюро и секретариат.

Техният политически спектър отразява състава на Парламента.

Комисиите изготвят, изменят и приемат законодателни предложения и доклади по собствена инициатива.

Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако това е необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание.

Парламентът може също така да създава и временни комисии за разглеждане на специфични въпроси както и анкетни комисии за разследване на нарушения или недобро прилагане на правото на ЕС.

 
 
 
Делегации
Делегации

Делегациите на Европейския парламент поддържат отношенията и обмена на информация с парламентите на държави извън ЕС. Посредством своите делегации Европейският парламент допринася за външното представяне на Европейския съюз и за насърчаването в трети държави на ценностите, на които се основава Европейският съюз, а именно – принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и на основните свободи и принципа на правовата държава.

Има няколко вида делегации: съвместни парламентарни комитети, комисии за парламентарно сътрудничество, други междупарламентарни делегации и делегации към многостранните парламентарни асамблеи.

 
 
 
Политически органи

В Европейския парламент има различни политически органи, натоварени с организацията на работата на Парламента, законодателното планиране или правилата от Правилника за дейността, както и с административните, финансовите, персоналните и организационните въпроси.

 
 
 
Председателски съвет

Председателският съвет е политическият орган на Европейския парламент, който притежава правомощия относно

  • организацията на дейността на ЕП и законодателната програма,
  • предоставянето на правомощия на комисиите и делегациите, както и определянето на техния състав,
  • връзките с останалите институции на Европейския съюз, националните парламенти и трети държави.

Председателският съвет изготвя цялостния график за работата на институцията и дневния ред на пленарните заседания, а също така разпределя местата в заседателната зала по политически групи.

Председателският съвет се състои от председателя на Европейския парламент и от председателите на политическите групи.
В него участва също представител на независимите членове на ЕП, но без право на глас.
Председателският съвет взима решения с консенсус или с гласуване чрез претегляне на гласовете, в зависимост от числеността на членовете на ЕП от всяка политическа група.

Председателският съвет изпълнява определените от Правилника за дейността на Парламента задачи.
Той организира дейността на Европейския парламент и неговите органи.
Председателският съвет дава становище по всички въпроси, засягащи законодателната програма и отношенията с останалите органи и институции на Европейския съюз.
Председателският съвет заседава по правило два пъти месечно. Неговите заседания не са публични.

Протоколите от заседанията на Председателския съвет се превеждат на официалните езици, след което се разпечатват и предоставят на всички членове на ЕП.
Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Председателския съвет.

В периодите извън месечните сесии, Председателският съвет предоставя възможност на членовете на ЕП да обменят възгледи със специално поканена личност или да се запознаят с предимство с предложенията, направени от Европейската комисия.

 
 
Бюро

Бюрото е органът, който ръководи дейността на Европейския парламент. Бюрото има за задача да изготви проектобюджета на Европейския парламент и се занимава с всички административни и организационни въпроси, както и с тези, свързани с персонала.

Бюрото се състои от Председателя на Европейския парламент, от неговите 14 заместник-председатели и от петима квестори, избрани от Парламента за мандат от две години и половина, който може да бъде подновен.
При разискванията по време на заседанията на Бюрото, в случай на равен брой гласове, Председателят има решаващ глас. Петимата квестори имат съвещателен глас в Бюрото

Бюрото изпълнява редица административни и финансови функции, свързани с вътрешната дейност на Парламента.
Бюрото има правомощия по всички въпроси, които се отнасят до вътрешното функциониране на Парламента.
То отговаря на всички запитвания относно провеждането на заседанията, може да разреши заседанията на комисиите или на делегациите да се състоят извън обичайните работни места, а също така подготвя предварителния проект на бюджетната прогноза за разходите на Парламента.
Бюрото назначава Генералния секретар на Парламента, който ръководи административните служби на институцията и определя състава и организацията на Генералния секретариат.
Бюрото заседава по правило два пъти месечно.

Протоколите от заседанията на Бюрото се превеждат на официалните езици, след което се разпечатват и предоставят на всички членове на ЕП.
Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото.

Бюрото определя размера на сумите, отпускани на политическите партии, представени в Европейския парламент.

 
 
Квесторска колегия

Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансови въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП и техните условия на труд.

Квесторите са петима на брой и са членове на Бюрото. Европейският парламент избира квесторите след като избере председателя и 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират на мажоритарен принцип с тайно гласуване от три тура. За първите две гласувания се изисква абсолютно мнозинство на подадените гласове, а на третото гласуване е достатъчно относително мнозинство. Мандатът на квесторите е две години и половина и те имат съвещателен глас в Бюрото.

Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП, като например осигуряване на достъпа им до материалната база и общите служби.
Те могат да внасят предложения за изменение или нова редакция на всички нормативни актове, приети от Бюрото.
Квесторите заседават по принцип веднъж в месеца.

Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на квесторите.

 
 
Съвет на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии е политическият орган на Европейския парламент, имащ за цел подобряване на сътрудничеството между отделните парламентарни комисии.

Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и временни комисии и избира свой председател. Съветът на председателите на комисии заседава по принцип веднъж месечно в Страсбург, по време на пленарните заседания.

Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.
Освен това той може да дава становища на Председателския съвет при спор за компетентност между две комисии.
Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.

 
 
Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации е политически орган на Европейския парламент, който разглежда периодично всички въпроси, свързани с правилното функциониране на междупарламентарните делегации и делегациите в съвместните парламентарни комитети.

Съветът на председателите на делегации се състои от председателите на всички постоянни междупарламентарни делегации и избира свой председател.

Съветът на председателите на делегации може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на делегациите.
Съветът на председателите на делегации изготвя проект за годишен график на междупарламентарните срещи и на заседанията на съвместните парламентарни комитети.
Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на делегации изпълнението на конкретни задачи.

 
 
Ръководна група по въпросите на Брексит

Целта на ръководната група по въпросите на Брексит, която работи под егидата на Председателския съвет, е да координира и подготвя обсъжданията, съображенията и резолюциите на Парламента относно излизането на Обединеното кралство от ЕС.

Заместник-генералният секретар подпомага работата на ръководната група по въпросите на Брексит.

 
 
 
   
Интергрупи

Смесени парламентарни групи могат да се създават от членовете на ЕП от всяка политическа група и всяка комисия с цел провеждане на неофициална размяна на мнения по конкретни въпроси и насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество.

Смесените групи не са парламентарни органи и поради това не могат да изразяват становището на Парламента

Смесените групи подлежат на вътрешните правила, приети от Председателския съвет на 16 декември 1999 г. (последната за момента актуализация е от 11 септември 2014 г.), в които се определят условията, при които могат да бъдат създавани смесени групи в началото на всеки парламентарен мандат, както и правилата за тяхната дейност.

От председателите на смесените групите се изисква да декларират всякакъв вид подкрепа в брой или в натура, която получават, съгласно същите критерии, които са приложими за членовете на ЕП поотделно. Декларациите трябва да бъдат актуализирани всяка година и се въвеждат в публичен регистър, поддържан от квесторите.

 
 
Списък на интергрупите

На своето заседание на 11 декември 2014 г. Председателският съвет одобри следния списък от интегрупи, които да бъдат създадени през настоящия законодателен мандат на Парламента: :

Име Връзки към документи (pdf)
Активен живот на възрастните хора, солидарност между поколенията и семейни политики Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Борба срещу расизма и многообразие Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Биологично разнообразие, селски райони, лов и любителски риболов Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Права на децата Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Изменение на климата, устойчиво развитие и биологично разнообразие Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Обществени блага и публични услуги Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Творческият сектор Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Програма в областта на цифровите технологии Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Увреждания Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Крайна бедност и права на човека Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Развитие на европейския туризъм, културно наследство, Пътят на Сантяго и други европейски културни маршрути Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Свобода на религията и убежденията и религиозна толерантност Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Почтеност – прозрачност, борба с корупцията и организираната престъпност Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Права на лесбийските, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица - ЛГБТИ Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Дългосрочни инвестиции и реиндустриализация Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Селски, планински и отдалечени райони Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Морски, речни, островни и крайбрежни райони Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Малки и средни предприятия (МСП) Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Въздушно пространство и космос Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Социална икономика, предприятия на социалната икономика, социално предприемачество и трети сектор Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Спорт Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Профсъюзи Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Традиционни малцинства, национални общности и езици Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Градоустройство Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Хуманно отношение и опазване на животните Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Западна Сахара Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Вино, спиртни напитки и качествени хранителни продукти Списък на членовете
Декларация за финансови интереси
Проблеми на младежта Списък на членовете
Декларация за финансови интереси -->

 
 
 
Пленарната зала на 360°

Виртуална обиколка на пленарната зала.

 
 
 
Правилник за дейността на Парламента

На основание член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент приема свой вътрешен правилник. В този правилник са описани всички норми относно вътрешното устройство и работа на Парламента.

 
 
 
Как работи: Европейски парламент
 

Как работи: Европейски парламент