Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Бюджет: по какъв начин Европейският парламент оползотворява своя годишен бюджет

 
 

Парламентът подпомага работата на своите 751 членове и осъществява дейността си на 24 различни езика благодарение на своя годишен бюджет. Неговият дял се равнява на една пета от общите административни разходи на институциите на ЕС, взети заедно, което от своя страна е едва 1,2% от общия бюджет на ЕС. По-голямата част от финансирането от ЕС се инвестира пряко в държавите членки.

 
За какво се използва бюджетът на Парламента

Бюджетът на Парламента за 2017 г. възлиза на 1,9 милиарда евро. Разходите за персонала съставляват 44% от сумата и са предназначени предимно за заплати за служителитеработещи за Парламента и за политическите групи, които са около 6 000 души. Тези средства покриват също разходите за превод и разноските за командировки на персонала.

Тъй като Парламентът представлява гражданите на всички държави-членки, е важно всеки да може да следи работата му на своя собствен език. Ето защо в Парламента работата на голяма част от служителите на постоянен или срочен договор и на лицата на свободна практика е свързана с писмения превод на документи или с устния превод на неговите заседания на всичките 24 официални езика на ЕС.

Около 22% от бюджета за 2017 г. се използват за покриване на разходите на членовете на ЕП, включително заплати, пътни разноски, офиси и заплатите на личните асистенти.

Разходите за сградите на ЕП възлизат на 14% от бюджета за 2017 г. Те включват разходите за наем, строителство, поддръжка, сигурност и текущите разходи за трите основни места на работа на Парламента – Брюксел, Люксембург и Страсбург, както и за информационните бюра на Парламента в 28-те държави членки.

За информационната политика и за административни разходи като информационни технологии и телекомуникации се отделят 15%. Дейностите на политическите групи се финансират с 6% от бюджета.

 
Как се приема бюджетът

Процедурата по изготвяне на бюджета на Парламента обикновено започва през февруари. Генералният секретар представя предложение, като определя приоритетите и ресурсите за следващата година. Предложението се разглежда от Бюрото на ЕП, което се състои от председателя и 14-те заместник-председатели на Парламента. Те приемат въз основа на предложението на генералния секретар предварителен проект, който след това се предава на комисията по бюджети.

На един от членовете на комисията – т.нар. докладчик по бюджета – се възлага да изготви доклад, в който се очертават приоритетите в работата на Парламента и се прави предложение за това колко средства следва да бъдат изразходвани за тях.

Докладът се гласува първо от комисията по бюджети, а после на пленарно заседание, обикновено през май, по него гласуват всички членове на ЕП. След това прогнозата се включва в проектобюджета на ЕС за следващата година, по който членовете на ЕП внасят изменения и който приемат на пленарно заседание най-късно през декември.