Předseda Evropského parlamentu

 

Je volen na dva a půl roku, tj. na polovinu volebního období, a může být znovu zvolen. Předseda zastupuje Parlament navenek a ve vztazích s ostatními institucemi EU.

 
 

Za pomoci 14 místopředsedů řídí předseda práci Evropského parlamentu a jeho orgánů (předsednictva a Konference předsedů) a rozpravy v plénu. Dvanáct dílčích zasedání se každoročně koná ve Štrasburku a šest dodatečných se koná v Bruselu.

Dbá na dodržování jednacího řádu EP a svými rozhodnutími zajišťuje řádný průběh veškerých činností Parlamentu a jeho orgánů.

Předseda zastupuje Parlament v právních záležitostech a ve všech vnějších vztazích. Vyjadřuje se zejména k hlavním mezinárodním otázkám a předkládá doporučení směřující k posílení Evropské unie.

Na začátku každého zasedání Evropské rady vystupuje předseda Parlamentu se stanoviskem a s náhledy Parlamentu ke konkrétním tématům a bodům na pořadu jednání.

Předseda svým podpisem uvádí v platnost rozpočet Evropské unie poté, co jej EP schválil hlasováním.

Předseda EP podepisuje společně s předsedou Rady veškeré legislativní akty přijímané řádným legislativním postupem.

Předseda, jak je volen

Kandidát, jenž na konci tajného hlasování obdrží absolutní většinu hlasů, je zvolen předsedou. Pokud ani po třetím kole není dosaženo absolutní většiny, je předseda zvolen ve čtvrtém kole prostou většinou.

Doba trvání předsednického mandátu je stanovena na dva a půl roku, což je polovina parlamentního období. Tento mandát je možno obnovit.

  • Články 13, 14, 18 jednacího řádu
Předseda a jeho povinnosti

Předseda řídí veškeré činnosti Parlamentu, předsedá plenárním zasedáním a přijímá rozpočet. Zastupuje Parlament mimo Evropskou unii a ve vztazích s ostatními orgány EU.

 
 
 
Tools
 
 
Předseda Evropského parlamentu