Postup schvalování rozpočtu

 

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost sdílí Evropský parlament společně s Radou Evropské unie pravomoc rozhodovat o celém ročním rozpočtu EU a má v této věci konečné slovo.

 
 
 
Víceletý finanční rámec

Rozhodnutí Parlamentu a Rady o ročních výdajích a příjmech se musí držet v rámci ročních limitů stanovených pro výdaje v dlouhodobém finančním plánu EU, víceletém finančním rámci, který se sjednává jednou za sedm let.

 
Rozpočtová kontrola

Jakmile je rozpočet EU přijat, nese Evropská komise odpovědnost za jeho plnění (ostatní orgány a instituce nesou odpovědnost za své vlastní správní rozpočty).


Evropský parlament jakožto přímo volený orgán, který zastupuje daňové poplatníky EU, vykonává demokratický dohled s cílem zaručit, aby Komise a další instituce a orgány řádně nakládaly s evropskými prostředky.


Na základě doporučení Rady Evropské unie Parlament rozhoduje o tom, zda udělí absolutorium, tzn. konečné schválení toho, jakým způsobem byl rozpočet v daném roce plněn.


Parlament přijímá své rozhodnutí poté, co Výbor pro rozpočtovou kontrolu pečlivě posoudí účetní závěrky Komise a zprávu o jejích činnostech za daný rok. Bere také v úvahu výroční zprávu Účetního dvora a odpovědi Komise na konkrétní otázky, které mohou klást poslanci EP.


Parlament může také vydat Komisi doporučení ohledně provádění rozpočtu. Komise musí na žádost Parlamentu podat zprávu o opatřeních, která byla přijata v souvislosti s těmito připomínkami a poznámkami.


Výsledkem tohoto postupu je udělení, odložení či odmítnutí udělení absolutoria.


Parlament postupuje stejným způsobem v případě schvalování závěrek ostatních institucí a orgánů, včetně svého vlastního správního rozpočtu.

 
 
 
Tools