Vnitrostátní parlamenty členských států

 

Evropský parlament klade velký důraz na to, aby prostřednictvím pravidelných schůzí byly zachovány úzké vztahy s vnitrostátními parlamenty členských států. Tak tomu je zejména od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, o které se často hovoří jako o „Smlouvě mezi parlamenty“.

 
 
Vztahy vnitrostátních parlamentů s Evropským parlamentem

Konference předsedů je orgán povolaný řešit otázky související se vztahy s vnitrostátními parlamenty členských států.

V prosinci 2009 se Konference předsedů rozhodla, že ustaví řídící skupinu pro vztahy s vnitrostátními parlamenty, jejímž úkolem bude sledovat provádění Lisabonské smlouvy v případě jednotlivých parlamentů a podporovat vnitřní koordinaci činností EP v této oblasti, jakož i navrhovat pravidelně plán činností.

Evropský parlament pravidelně informuje parlamenty členských států o svých činnostech.

Výbory Evropského parlamentu zvou pravidelně na své schůze členy vnitrostátních parlamentů, aby se diskutovalo mj. o nových legislativních návrzích, které předložila Komise.

Společně s parlamenty těch členských států, které právě předsedají Radě EU, organizuje Evropský parlament  každé pololetí společné parlamentní setkání, na němž se hovoří o důležitých politických otázkách na programu EU.

Konference výborů pro záležitosti Společenství (COSAC)

COSAC sdružuje výbory vnitrostátních parlamentů pověřené evropskými záležitostmi a zástupce Evropského parlamentu. Výslovný odkaz na COSAC je uveden v Protokolu č. 1, který tvoří přílohu Lisabonské smlouvy a je věnován úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii.

COSAC se schází dvakrát do roka. Tvoří jej šest zástupců z každého parlamentu členských států a šest poslanců Evropského parlamentu, včetně místopředsedů pověřených vztahy s vnitrostátními parlamenty.

Podrobnosti viz:
Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)

ECPRD představuje síť tvořenou 70 parlamentními shromážděními, z nichž se 40 nachází v zemích EU.  Tato síť má původ ve společné iniciativě Evropského parlamentu a Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tyto instituce společně jmenují dva ředitele, kteří stojí v čele ECPRD. Evropský parlament provozuje sekretariát a internetové stránky.

  • podporovat výměnu informací, nápadů a zkušeností na témata, která společně zajímají Evropský parlament a vnitrostátní parlamenty
  • posilovat úzkou spolupráci, která existuje mezi odděleními výzkumu a dokumentace členských parlamentů ve všech oblastech informací.

Hlavními činnostmi ECPRD je reagovat na žádosti v oblasti srovnávání a semináře. Pro tyto účely byly zřízeny moderní internetové stránky.  Na neveřejnou součást internetových stránek mají přístup pouze parlamenty, které jsou členy ECPRD.

Podrobnosti viz:
Výměna informací mezi parlamenty EU (IPEX)

S cílem usnadnit výměnu informací vytvořily vnitrostátní Parlamenty ve spolupráci s Evropským parlamentem vlastní databázi a webovou stránku: www.ipex.eu.

Tento systém obsahuje dokumentaci parlamentní kontroly a informace o Evropské unii. Parlamentní dokumenty, které sem vkládá každý vnitrostátní parlament, tvoří hlavní součást databáze IPEX. Tyto dokumenty jsou rozděleny podle konkrétních dokumentů EU, ke kterým se vztahují. 

Podrobnosti viz: