Publikace

 

Souběžně s uspořádáváním, tříděním a popisem archivních fondů Evropského parlamentu provádí Historický archiv studie a publikuje brožury, které slouží k hlubšímu porozumění jednotlivým aspektům historie Evropské unie.

 
 
Studie a brožury

Historický archiv zpracovává studie, které jsou od roku 2007 publikovány jednou za šest měsíců. Cílem těchto studií je zhodnocovat historické fondy Evropského parlamentu. Lze si je vyžádat v tištěné podobě, a to v několika jazykových verzích (jsou-li dostupné).

Sacharovova cena Evropského parlamentu – 25 let ve jménu svobody myšlení (č.°11 – 2013)

V listopadu 2013 oslavil Evropský parlament 25. výročí udělování Sacharovovy ceny za svobodu myšlení. U příležitosti této historické události vydalo Archivní a dokumentační středisko Evropského parlamentu (Cardoc) publikaci s názvem „Sacharovova cena Evropského parlamentu – 25 let ve jménu svobody myšlení“. Toto číslo ze série publikací Cahiers du CARDOC sleduje historii udělování Sacharovovy ceny, osoby nominované na tuto cenu i její nositele od počátku až po současnost.

Rovné příležitosti: Výbor pro práva žen 1979–1999 (č.°10 – 2013)

Toto číslo série publikací střediska CARDOC (Cahiers du CARDOC) sleduje první dvě desetiletí práce Výboru pro práva žen, který přispěl k rozvoji a uplatňování právních předpisů Společenství v oblasti rovných příležitostí mezi muži a ženami.

O Evropě práv: historie Listiny základních práv EU (č. 9 – 2012)

Tato studie se ohlíží za hlavními milníky historie Listiny základních práv a vysvětluje hlavní úlohu, kterou Listina základních práv zastává při ochraně základních práv a svobod občanů EU.

Dlouhá cesta k euru (č.°8 – 2012)

Osmé číslo série sešitů střediska CARDOC (Cahiers du CARDOC), s nímž Evropský parlament slaví desáté výročí eura (2011), sleduje historickou cestu, která vedla k vytvoření jednotné měny. Tato studie umožňuje lépe pochopit dlouhý proces k měnové integraci, ale také pomůže lépe vnímat současnou situaci, které euro čelí.

Před přistoupením k úmluvě z Lomé I (1958–1980) – Podrobný metodický a digitální přehled parlamentních orgánů pro rozvojovou spolupráci (AKT) (zvláštní vydání – 2011)

Toto "zvláštní vydání" je výzkumným nástrojem, jehož cílem je přehledně zanalyzovat a popsat základní informace o parlamentních útvarech pro rozvojovou spolupráci v oblasti zemí AKT. Tato publikace zároveň představuje historický a archivní přístup a vrací se k prvním krokům spolupráce mezi zvolenými zástupci Společenství a jejich partnery ze států z Afriky, Karibiku a Tichomoří.

Výbory pro rozvojovou spolupráci (č.°7 – 2010)

Tato publikace zachycuje politiku Evropského parlamentu v oblasti rozvoje, jak probíhala v různých podobách přidružení a spolupráce, prizmatem činnosti příslušných parlamentních výborů za období let 1958–1999.

Od Schumanovy deklarace k vytvoření ESUO: úloha Jeana Monneta (č.°6 – 2010)

Cílem této studie je oslavit 60. výročí Schumanovy deklarace a současně vzdát hold Jeanu Monnetovi, prvnímu předsedovi Vysokého úřadu ESUO, který ji inspiroval.

Evropský parlament a sjednocení Německa (č.°5 – 2009)

Tato práce připomíná události, které po pádu Berlínské zdi uvedly do pohybu a provázely proces sjednocení Německa, a popisuje politické iniciativy Evropského parlamentu v souvislosti s tímto procesem.

Občané se obracejí na Evropský parlament (č.°4 – 2009)

Studie se zabývá jednou z činností Parlamentu, která může být považována za druhořadou, ale která je významná, neboť přibližuje tento orgán ke konkrétním problémům občana v jeho vztazích s veřejnou správou v oblastech působnosti Společenství.

Cesta k přímým volbám do Evropského parlamentu (zvláštní vydání – 2009)

Studie se zaměřuje na iniciativy Evropského parlamentu a dřívější iniciativy Společného shromáždění ESUO, jež byly podniknuty s cílem dosáhnout prvních přímých voleb do Parlamentu.  Vynaložené úsilí vedlo k přijetí aktu Rady, který přebírá podstatnou část znění navrženého Evropským parlamentem.

Výbory Společného shromáždění (č.°3 – 2008)

Studie se zaměřuje na činnost výborů Společného shromáždění ESUO (1952–1958). U každého výboru jsou uvedeny tři tabulky: složení výboru (s případnými změnami), seznam zápisů ze schůzí a seznam zpráv.

Evropský parlament před padesáti lety (č. 2 – 2008)

Evropský parlament oslavil v roce 2008 50. výročí od svého vzniku. Součástí oslav bylo uveřejnění dokumentu s názvem „Evropský parlament před 50 lety“, jenž nastiňuje strukturu a počáteční činnost Parlamentního shromáždění ustaveného Římskými smlouvami.

Evropský parlament a práce Evropského konventu (č.° 1 – 2007)

Tato studie, jejíž součástí je předmluva generálního tajemníka Evropského parlamentu a seznam členů delegace Parlamentu, fotografie a citáty vedoucích představitelů, představuje činnost Evropského konventu, jenž předcházel Mezivládní konferenci.

Na cestě k jedinému Parlamentu (zvláštní vydání – 2007)

Tato studie, jejíž součástí je předmluva předsedy a generálního tajemníka Evropského parlamentu, dokládá postoje, které zaujalo Společné shromáždění ESUO k jednáním vedoucím k podpisu Římských smluv (Smlouva o EHS a Smlouva o Euratomu). Příloha obsahuje řadu dosud nezveřejněných dokumentů.

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakty
 
 • Historický archiv
 • Bâtiment Robert Schuman
  Place de l'Europe
  L-2929 Luxembourg

 • 00352 4300 27561
  00352 4300 24639
  00352 4300 23036


 • pondělí až čtvrtek: od 9:30 do 17:30
 • pátek: od 9:30 do 12:30