Stáže v Evropském parlamentu

 

Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá.

 
 
 
Stáž pro držitele vysokoškolského diplomu – s obecným zaměřením nebo se zaměřením na žurnalistiku (Schumanovo stipendium)

Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu mají za cíl umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali v průběhu studia, a seznámit je s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu.

Mezi tyto stáže patří:

 • stáž s obecným zaměřením se stipendiem Roberta Schumana
 • stáž se zaměřením na žurnalistiku se stipendiem Roberta Schumana.

Uchazeči o stáž pro držitele vysokoškolského diplomu musí splňovat tyto podmínky.

 • být státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo země kandidující na přistoupení k Evropské unii, aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 2 vnitřních předpisů;
 • k datu zahájení stáže dosáhnout věku 18 let;
 • mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie;
 • dosud neabsolvovali stáž nebo placené zaměstnání v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Žadatelé o novinářskou stáž se stipendiem Roberta Schumana musí prokázat odborné zkušenosti buď na základě zveřejněných prací nebo členství v asociaci novinářů v členském státě Evropské unie, nebo na základě novinářské kvalifikace uznávané v členských státech Evropské unie nebo v kandidátských zemích.

Tyto stáže se udělují na dobu pěti měsíců, kterou nelze prodloužit.

Období stáží a termíny podání přihlášek
Termín pro podání přihlášek Období stáže
od 15. srpna do 15. října 24:00 od 1. března do 31. července
od 15. března do 15. května 24:00 od 1. října do 28./29. února

Abyste se mohli ucházet o stáž, musíte splňovat dané podmínky a vyplnit on-line přihlášku.

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme Vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Při přihlašování na internetu máte k vyplnění každé stránky žádosti nejvýše 30 minut. Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Proto Vám doporučujeme, abyste si před jejím vyplněním pozorně přečetli Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a často kladené otázky.

Abyste se mohli ucházet o stáž na těch generálních ředitelstvích, která nejvíce odpovídají Vašemu profilu, můžete si přečíst jejich popis pomocí informační ikony i na poslední straně přihlášky nebo navštívit internetové stránky generálního sekretariátu Evropského parlamentu.

Přihlášku nelze změnit online a je třeba ji vyplnit a odeslat najednou. Před odesláním vyplněné přihlášky se prosím přesvědčte, zda jste správně vyplnili všechny údaje.

V rámci jednoho druhu stáží můžete podat pouze jednu přihlášku. Pokud podáte více žádostí o jeden druh stáže, budeme se řídit nejpozději podanou přihláškou.

Pozn.: Neúplné přihlášky budou automaticky odmítnuty.

Jakmile svou internetovou přihlášku potvrdíte/odešlete, bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení. Zpráva bude obsahovat číslo potvrzení, které bude třeba uvádět při jakékoli další korespondenci týkající se stáže, a shrnutí Vaší přihlášky ve formátu PDF, o jehož vytištěnou verzi budete požádáni v případě, že Vám stáž nabídneme.

Podrobnosti viz:
 
 
Vzdělávací stáže

Evropský parlament nabízí absolventům středních škol (kteří ukončili studium před termínem pro podání přihlášky) nebo absolventům vyšších nebo odborných škol na úrovni umožňující vysokoškolské studium možnost účastnit se vzdělávacích stáží. Přednost přitom mají uchazeči, kteří mají stáž povinnou v průběhu svého studia, za podmínky, že dosáhli věku 18 let nejpozději v den zahájení stáže.

Délka stáží je od 1 do 4 měsíců, s možností prodloužení.

(1) Nepovinné vzdělávací stáže

Zahájení stáží a termíny podávání přihlášek u nepovinných stáží
Termíny pro podání přihlášek Zahájení stáže (max. 4 měsíce)
od 1. srpna do 1. října 1. ledna
od 1. prosince do 1. února 1. května
od 1. dubna do 1. června 1. září

(2) Povinné vzdělávací stáže

Evropský parlament může přijmout uchazeče, kteří splní obecné podmínky k přijetí, pokud se jedná o povinnou stáž:

 • v rámci vysokoškolského studia nebo studia na škole rovnocenné úrovně,
 • v rámci vyššího odborného kurzu pořádaného neziskovou organizací (zejména veřejnými instituty a orgány),
 • která je součástí povinné praxe pro výkon určitého povolání,

Tyto instituce/subjekty musí doložit, že se jedná o předpoklad pro výkon určitého povolání.

Zahájení stáží a termíny podávání přihlášek u povinných stáží:
Termíny pro podání přihlášek Zahájení stáže
1. října od 1. ledna do 30. dubna
1. února od 1. května do 31. srpna
1. června od 1. září do 31. prosince

Abyste se mohli přihlásit, musíte splňovat podmínky přijetí a vyplnit on-line přihlášku.

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Upozorňujeme vás, že ponecháte-li přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Doporučujeme proto, abyste si před vyplněním přihlášky pozorně přečetli vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a často kladené otázky.

Abyste poslali přihlášku na ta generální ředitelství, která nejlépe odpovídají vašemu profilu, můžete si přečíst jejich popis pomocí tlačítka i na poslední stráně přihlášky nebo navštívit internetové stránky generálního sekretariátu Evropského parlamentu.

Přihlášku nelze upravovat on-line a je třeba ji vyplnit a odeslat najednou. Po vyplnění on-line přihlášky zkontrolujte její obsah dříve, než kliknete na „odeslat“.

Pozn.: Neúplné přihlášky budou automaticky odmítnuty.

Jakmile svou internetovou přihlášku potvrdíte/odešlete, bude na vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení s číslem přiděleným vaší přihlášce a odkazem na shrnutí přihlášky ve formátu pdf v příloze. Číslo přihlášky je pak nutné uvádět při veškeré další korespondenci týkající se stáže. Bude-li vám nabídnuta stáž, budete požádán(a) o zaslání vytištěného shrnutí přihlášky.

Podrobnosti viz:
 
 
 
Vzdělávací překladatelské stáže

Evropský parlament nabízí absolventům středních škol, kteří před termínem pro podání přihlášky obdrželi osvědčení o ukončení středoškolského studia umožňující vysokoškolské studium, nebo absolventům vyšších škol nebo technických škol na stejné úrovni možnost účastnit se stáží s praktickým zaměřením. Stáže jsou určeny především uchazečům, kteří mají stáž předepsanou v rámci svého studia, za podmínky, že nejpozději v den zahájení stáže dosáhli věku 18 let.

Uchazeči o vzdělávací překladatelskou stáž musí splňovat tyto podmínky:

 • mají státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo kandidátské země ;
 • dosáhli k datu zahájení stáže věku minimálně 18 let
 • mají dokonalou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie nebo úředního jazyka některé kandidátské země a zevrubnou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie
 • not have been awarded any other traineeship or have been in paid employment for more than four consecutive weeks at the expense of the European Union budget.

dosud neabsolvovali stáž nebo nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Délka vzdělávacích překladatelských stáží je jeden až tři měsíce. Ve výjimečných případech mohou být stáže prodlouženy o dobu nejvýše tří měsíců:
Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek Zahájení stáže
1. ledna od 15. června do 15. srpna (do půlnoci)
1. dubna od 15. září do 15. listopadu (do půlnoci)
1. července od 15. prosince do 15. února (do půlnoci)
1. října od 15. března do 15. května (do půlnoci)

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme neponechávat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Vzdělávací překladatelské stáže probíhají v Lucemburku.

Stážisté mají nárok na měsíční příspěvek. Jen pro informaci, v roce 2014 činí stipendium 300 EUR měsíčně.

Pokud máte zájem o jednu ze vzdělávacích překladatelských stáží, pročtěte si laskavě vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže

Věnujte prosím pozornost podmínkám pro přijetí. V případě, že budete předběžně vybrán(a), budete požádán(a) o předložení těchto dokumentů:

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška,
 • kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu,
 • kopie diplomů nebo jiných osvědčení,
 • případně kopie výsledků dosažených při vysokoškolském studiu.

V této fázi ještě není nutné zasílat požadované dokumenty. K jejich zaslání budete vyzván(a), pouze projdete-li etapou předběžného výběru.

V případě, že projdete etapou předběžného výběru, bude Vaše přihláška platná pouze tehdy, dodáte-li všechny dokumenty uvedené výše.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky.

Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Před vyplněním přihlášky Vám tedy doporučujeme pozorně si prostudovat vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Vyplňování a odesílání přihlášky není možné přerušit ani ji nelze později upravovat on-line. K dispozici je vzor formuláře přihlášky, který Vám pomůže s přípravou údajů, než přistoupíte k vyplnění on-line přihlášky.

Důležité: Poznamenejte si číslo, které Vám bude přiděleno po validaci Vaší on-line přihlášky.

Podrobnosti viz:
 
 
Konferenční tlumočníci

Ředitelství Evropského parlamentu pro tlumočení neposkytuje základní stáže pro lingvisty, kteří se chtějí zaměřit na konferenční tlumočení, jelikož tento závazek je podle principu subsidiarity věcí vnitrostátních orgánů členských států.

Pokud jste již držitelem kvalifikace v oblasti konferenčního tlumočení a Vaše jazyková kombinace je pro danou instituci relevantní, měl/a byste uvažovat o přihlášení na akreditační zkoušku nebo na konkurz (viz Tlumočení pro Evropu).

Další možnosti

Chcete-li se stát konferenčním tlumočníkem, avšak nemáte ještě potřebnou kvalifikaci, můžete ji získat na některé z evropských univerzit, která pořádá kurzy zaměřené na získání kvalifikace v oblasti překladu a tlumočení. Seznam univerzit nabízejících denní studium naleznete zde.

Pokud jste již absolventem/kou vysoké školy v jiném oboru a přesto byste se rádi vyškolili jako konferenční tlumočník/ce, mohla by Vás zaujmout nabídka některých vysokoškolských institucí nabízejících kurz «European Masters».

 
 
 
 
Tools
 
 
Kontakty
 
 • Pro více informací se můžete obrátit na příslušné oddělení podle druhu stáže, o kterou máte zájem, nejdříve si ale prosím přečtěte související pravidla.

 
Všeobecné/novinářské stáže a vzdělávací stáže
 • Evropský parlament
 • Oddělení pro stáže
  GEO 02A018
  L - 2929 LUXEMBOURG
 • +352 / 43 00 248 82
 
Pro stáže pro překladatele