Přidělené zakázky

 
Obecné informace o přidělených zakázkách

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie stanoví mezi zásadami plnění rozpočtu zásadu transparentnosti, tj. zásadu, kterou toto nařízení a jeho prováděcí pravidla soustavně uvádějí v různých ustanoveních zajišťujících náležité zveřejňování plnění rozpočtu (zejména ex post).

Nové finanční předpisy

Nové finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla byly přijaty v roce 2012 a vstoupily v platnost dne 1. ledna 2013.

Na zakázky přidělené v roce 2012 a dříve se vztahovalo předchozí finanční nařízení a jeho prováděcí pravidla.

Co se týče pravidel pro zveřejňování, novinkou v roce 2013 bude zveřejňování nové kategorie příjemců finančních prostředků (skutečně vyplacených částek) na internetových stránkách (článek 35 finančního nařízení).

Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů (článek 35 finančního nařízení a článek 21 prováděcích pravidel) zveřejňuje Parlament informace o zakázkách, které byly přiděleny v posledních dvou letech.

Starší údaje budou zpřístupněny na žádost podanou odpovědnému generálnímu ředitelství a za podmínky dodržení ustanovení nařízení 45/2001/ES (viz právní stanovisko na těchto internetových stránkách).

Zveřejňování zakázek přidělených v letech 2011 a 2012

Pokud jde o zakázky přidělené ještě v roce 2012 a dříve, má Parlament podle článků 118 a 119 (nově články 123 a 124) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení povinnost některé informace týkající se přidělování zakázek každoročně zveřejňovat, a to podle okolností v Úředním věstníku nebo na svých internetových stránkách. V této souvislosti je vhodné připomenout, že zakázka se považuje za „přidělenou“ tehdy, když byl vytvořen první právní závazek, tj. když byla podepsána první smlouva (i rámcová smlouva).

Ustanovení týkající se opatření pro zveřejňování zakázek ex-post podle článku 118 (nově článek 123) prováděcích pravidel, na které se vztahuje směrnice 2004/18/ES, stanoví, že oznámení o přidělení zakázky se musí zaslat Úřadu pro publikace Evropské unie do 48 kalendářních dnů po ukončení řízení, tj. po podpisu smlouvy nebo rámcové smlouvy.

Oznámení o přidělení zakázky se zasílá Úřadu pro publikace také u smlouvy nebo rámcové smlouvy stejné nebo vyšší hodnoty, než jsou finanční limity stanovené v článku 158 (nově článek 170) prováděcích pravidel, a přidělené na základě vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení. Lhůta pro zaslání tohoto oznámení musí být dostatečná k tomu, aby ke zveřejnění došlo před podpisem smlouvy nebo rámcové smlouvy v souladu s podmínkami a pravidly stanovenými v čl. 158a odst. 1 (nově čl. 171 odst. 1).

Informace týkající se hodnoty a smluvních stran zvláštních smluv založených na rámcové smlouvě během daného rozpočtového roku se kromě toho zveřejňují na internetových stránkách zadavatele nejpozději do 30. června roku následujícího po skončení příslušného rozpočtového roku. Toto ustanovení se uplatní pouze u zakázek vyhlášených po 1. květnu 2007. Ke zveřejnění dojde v případě, kdy po uzavření zvláštní smlouvy nebo z důvodu velkého objemu zvláštních smluv byly překročeny finanční limity stanovené v článku 158 (nově článek 170) prováděcích pravidel.

Ke dni 31. prosince 2012 byly finanční limity podle článku 158 (nově článek 170) prováděcích pravidel stanoveny ve výši:

  • 130 000 EUR u zakázek na dodávky a služby uvedené v příloze II A směrnice 2004/18/ES, s výjimkou zakázek v oblasti výzkumu a vývoje uvedených v kategorii 8 dané přílohy;
  • 200 000 EUR u zakázek na služby uvedené v příloze II B směrnice 2004/18/ES a u zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje uvedené v kategorii 8 přílohy II A směrnice 2004/18/ES;
  • 5 000 000 EUR u zakázek na stavební práce.

V článku 119 prováděcích pravidel (nově článek 103 finančního nařízení a článek 124 prováděcích pravidel) týkajícím se opatření pro zveřejňování ex post u zakázek, na které se nevztahuje směrnice 2004/18/ES, a u zakázek uvedených v její příloze II B, se stanoví, že tyto zakázky „.../...jsou vyhlašovány vhodnými prostředky.../...“. Součástí tohoto vyhlášení je mimo jiné „seznam zhotovitelů, dodavatelů a poskytovatelů… / … (který) se zveřejňuje …jednou ročně s uvedením předmětu a hodnoty zadané zakázky…“ u zakázek, jejichž hodnota přesahuje 25 000 EUR“.

Nicméně nový článek 124 prováděcích pravidel stanoví: „Informace o veřejných zakázkách, jejichž hodnota přesahuje částku podle čl. 137 odst. 2, se nejpozději do 30. června následujícího rozpočtového roku zveřejňují na internetové stránce daného orgánu“. Částka uvedená v tomto článku činí 15 000 EUR.

Zveřejnění tedy probíhá následovně:

- Zveřejnění v Úředním věstníku EU: Úřadu pro publikace jsou nejpozději do 30. června následujícího roku předány informace o zakázkách, které byly v předchozím roce přiděleny Evropským parlamentem a jejichž hodnota přesahuje částku uvedenou v čl. 128 odst. 1 (nově čl. 136 odst. 1) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení (60 000 EUR),

  • a bez omezení částky, jedná-li se o zakázky na služby uvedené v příloze II B směrnice 2004/18/ES;
  • a jejichž hodnota je nižší než finanční limity stanovené v článku 158 (nově článek 170) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení týkajícím se finančních limitů pro použití směrnice 2004/18/ES.

- Na internetových stránkách Evropského parlamentu je nejpozději do 30. června následujícího roku zveřejněn:

  • seznam všech zakázek, které byly přiděleny v loňském roce a jejichž hodnota přesahuje 15 000 EUR (podle nového finančního nařízení), i když některé z nich již byly zveřejněny v Úředním věstníku. Toto ustanovení, platné od roku 2008, přesahuje obvyklé požadavky, zajišťuje však jednodušší přístup ke všem zakázkám, které Parlament přidělil;
  • seznam zakázek na nemovitosti a zakázek označených jako tajné podle čl. 126 odst. 1 písm. j) (nově čl. 134 odst. 1 písm. j) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení, které se každoročně zveřejňují samostatně.
Příjemci finančních prostředků

Nové finanční předpisy zavádějí povinnost zveřejňovat informace o příjemcích prostředků Unie na internetových stránkách Parlamentu, pokud byly tyto prostředky vyplaceny v rámci přímého plnění, a to nejpozději do 30. června po skončení rozpočtového roku, během něhož byly uvedené prostředky poskytnuty. Toto nové opatření se bude vztahovat na prostředky poskytnuté v roce 2013.

Další informace: