Poslanci

 

Evropský parlament se skládá ze 766 poslanců zvolených ve 28 členských státech rozšířené Evropské unie. Od roku 1979 jsou poslanci voleni všeobecným přímým hlasováním na dobu 5 let.

 
 

Každá země si určuje svůj způsob sčítání hlasů, ale uplatňuje stejná základní demokratická pravidla: hlasovací právo od 18 let, rovnost mužů a žen a tajné hlasování. Výjimkou je Rakousko, kde mohou občané hlasovat již od 16 let. Evropské volby se nyní vyznačují řadou společných pravidel: všeobecné přímé hlasování, pravidlo poměrného volebního systému a obnovitelné pětileté funkční období.

Počet míst v Parlamentu se zpravidla přiděluje v poměru k počtu obyvatel dané země. Každý členský stát má pevný počet míst, nejvýše 99 a nejméně 6.

Zastoupení mužů a žen: zastoupení žen v Evropském parlamentu se neustále zvyšuje, nyní je v Parlamentu 1/3 poslankyň.

Poslanec EP tráví svou pracovní dobu střídavě v Bruselu, ve Štrasburku a ve svém volebním obvodě.

V Bruselu se účastní schůzí parlamentních výborů, politických skupin a dodatečných dílčích zasedání a ve Štrasburku se účastní dvanácti dílčích zasedání. Souběžně s těmito hlavními činnostmi se samozřejmě musí věnovat svému volebnímu obvodu.

Poslanci Evropského parlamentu tvoří skupiny podle své politické příslušnosti, nikoli podle státní příslušnosti.

Poslanci Evropského parlamentu vykonávají svůj mandát nezávisle.

Vzhledem ke stále významnějším pravomocím ovlivňuje poslanec EP svou činností všechny oblasti každodenního života občana: životní prostředí, ochranu spotřebitelů, dopravu, ale také vzdělávání, kulturu, zdravotnictví, atd.

Statut poslanců : Poslanci EP podléhají novému statutu europoslanců, který vstoupil v platnost 14. července 2009. Statut umožňuje nápravu předchozích nerovných platových podmínek poslanců a zajišťuje jejich větší průhlednost. Platy poslanců jsou nyní hrazeny z rozpočtu EU a jsou pro všechny poslance stejné.

 
 
Kodex chování poslanců Evropského parlamentu

Kodex chování vstoupil v platnost dne 1. ledna 2012. Jeho vůdčím principem je, že poslanci mají jednat výhradně ve veřejném zájmu a vykonávat svou práci podle zásad nezainteresovanosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, čestnosti, odpovědnosti a respektování dobré pověsti Parlamentu.

Kodex chování definuje, co se rozumí střetem zájmů, a stanoví, jak mají poslanci tyto situace řešit. Obsahuje například pravidla pro oficiální dary, které poslanci obdrží, a pro pracovní činnost poslanců po skončení mandátu.

Podle kodexu mají poslanci rovněž povinnost překládat podrobné prohlášení o svých finančních zájmech. Musí rovněž deklarovat svou přítomnost na akcích pořádaných třetími stranami, pokud třetí strana proplácí nebo přímo hradí cestovní výlohy, ubytování nebo diety. V těchto deklaracích se odrážejí náročná pravidla a standardy transparentnosti stanovené v kodexu chování. Údaje, které poslanci poskytnou ve svých prohlášeních, lze nalézt v osobních profilech poslanců na stránkách Parlamentu.

Podle kodexu mají poslanci rovněž povinnost překládat podrobné prohlášení o svých finančních zájmech. Musí rovněž deklarovat svou přítomnost na akcích pořádaných třetími stranami, pokud třetí strana proplácí nebo přímo hradí cestovní výlohy, ubytování nebo diety. V těchto deklaracích se odrážejí náročná pravidla a standardy transparentnosti stanovené v kodexu chování. Údaje, které poslanci poskytnou ve svých prohlášeních, lze nalézt v osobních profilech poslanců na stránkách Parlamentu.

Porušení kodexu je stíháno sankcemi, které ukládá předseda Parlamentu. Uložení sankce oznamuje předseda na plenárním zasedání a tato informace je pak po zbytek volebního období umístěna na dobře viditelném místě na internetových stránkách Parlamentu.

Poradní výbor pro chování poslanců

Existuje též poradní výbor pro chování poslanců, který poskytuje poslancům poradenství ohledně výkladu a uplatňování kodexu chování. Na žádost předsedy výbor posuzuje případy údajného porušení kodexu a radí předsedovi, jaké kroky je možné učinit.

Poradní výbor má pět členů z řad poslanců, které jmenuje předseda na základě jejich zkušeností, přičemž je zajištěno vyvážené zastoupení politických skupin. Každý z těchto pěti členů vykonává na základě rotačního systému po dobu šesti měsíců funkci předsedy. Předseda Parlamentu rovněž jmenuje jednoho náhradníka z každé politické skupiny, která není v poradním výboru zastoupena.

Poradní výbor vydává každý rok zprávu o své činnosti.

Složení poradního výboru
 
Carlo CASINI Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Člen předsednictva Itálie Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro
 
 
Evelyn REGNER Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Členka Rakousko Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
 
Cecilia WIKSTRÖM Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Členka Švédsko Folkpartiet liberalerna
 
 
Gerald HÄFNER Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Člen Německo Bündnis 90/Die Grünen
 
 
Sajjad KARIM Skupina Evropských konzervativců a reformistů Člen Spojené království Conservative Party
 
 
Náhradníci
Jiří MAŠTÁLKA Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Česká republika Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Francesco Enrico SPERONI Evropa Svobody a Demokracie Itálie Lega Nord
 
 
 
 
Platy a příspěvky
Plat poslanců EP

Obecně platí, že od července 2009, kdy vstoupil v platnost jednotný statut, pobírají poslanci EP stejný plat.

Hrubý měsíční plat poslanců EP činí podle jednotného statutu v roce 2011 7.956,87 EUR. Plat je hrazen z rozpočtu Parlamentu a odvádí se z něj daň EU a příspěvek na úrazové pojištění. Po těchto odvodech plat činí 6.200,72 EUR. Členské státy mohou plat podrobit rovněž vnitrostátnímu zdanění. Základní plat je stanoven na 38,5 % základního platu soudce Evropského soudního dvora.

Existuje několik výjimek: poslanci EP, kteří byli poslanci již před volbami roku 2009 a kteří se rozhodli pro zachování předchozího vnitrostátního systému pro plat, odchodné a důchod.

Důchody

Podle statutu mají bývalí poslanci nárok na starobní důchod počínaje 63. rokem věku. Výše starobního důchodu činí 3,5 % platu za každý dovršený rok výkonu mandátu, úhrnem však nejvýše 70 %. Náklady na starobní důchody budou hrazeny z rozpočtu Evropského parlamentu.

Doplňkové důchodové pojištění, jež bylo zavedeno roku 1989, bylo pro nové poslance od července uzavřeno a postupně je ukončováno.

 
 
Příspěvky vyplácené poslancům Evropského parlamentu

Podobně jako poslanci národních parlamentů dostávají poslanci Evropského parlamentu příspěvky určené na pokrytí výdajů, které jim vzniknou při plnění parlamentních povinností.

Příspěvek na všeobecné výdaje

Tento příspěvek má pokrýt výdaje v členském státě, v němž byl poslanec zvolen, jako jsou náklady na řízení kanceláře poslance, poplatky za telefonní a poštovní služby a nákup, provoz a údržba počítačového a telematického vybavení. Příspěvek je snížen na polovinu, pokud se poslanec v jednom parlamentním roce (září až srpen) bez řádného odůvodnění nezúčastní poloviny plenárních zasedání.

Výše tohoto příspěvku činí v roce 2011 4 299 EUR měsíčně.

Cestovní výdaje

Většina schůzí Evropského parlamentu, např. plenární zasedání, schůze výborů a schůze politických skupin, se koná v Bruselu nebo ve Štrasburku. Poslancům EP je po předložení potvrzení o zaplacení proplacena skutečná cena jízdenky nutné k dopravě na místa těchto schůzí, a to v maximální výši ceny letenky business třídy, železniční jízdenky první třídy nebo 0,50 EUR za kilometr jízdy automobilem, plus paušální příspěvek podle vzdálenosti a délky trvání cesty určený k pokrytí ostatních nákladů spojených s cestou (např. dálniční mýtné, poplatky za přespočetná nebo nadměrná zavazadla či rezervační poplatky).

Předchozí systém paušálního příspěvku na cesty do Bruselu a Štrasburku (a dalších míst v EU) byl zrušen.

Roční příspěvek na cestovní výdaje

Poslanci musí v rámci plnění svých povinností často cestovat mimo domovský členský stát, ale za jiným účelem, než je účast na oficiální schůzi (např. aby se zúčastnili konference v jiném členském státě nebo v rámci pracovní návštěvy v jiné zemi při plnění funkce zpravodaje).

Aby byla tato možnost pokryta, mohou poslanci obdržet náhradu výdajů za cesty, ubytování a související výlohy formou pevného ročního příspěvku na cestovní výdaje. Náhrada se poskytuje podle skutečné ceny letu či jízdy vlakem po předložení příslušného potvrzení o cestě a potřebných dokladů.

V roce 2011 je výše příspěvku stanovena na nejvýše 4 243 EUR.

Denní příspěvek (diety)
  • "Parlament vyplácí paušální příspěvek ve výši 304 eur k pokrytí nákladů na ubytování a dalších souvisejících nákladů za každý den přítomnosti poslance během oficiálních jednání Parlamentu. Parlament příspěvek vyplácí pouze tehdy, pokud poslanec podepsal oficiální prezenční listinu. Příspěvek pokrývá hotelové účty, stravu a všechny ostatní výdaje související s přítomností poslance. V průběhu plenárních zasedání sníží Parlament výši příspěvku na polovinu pro poslance, kteří se nepodíleli na polovině jmenovitých hlasování, a to i když byli přítomni."

  • V případě účasti na schůzích konaných mimo Evropskou unii vyplácí Parlament příspěvek ve výši 152 eur, opět pouze v případě že poslanec podepíše prezenční listinu. Hotelové účty se v tomto případě proplácí zvlášť.

 
 
Personální opatření

Poslanci EP si mohou v rámci rozpočtu stanoveného Parlamentem vybrat své zaměstnance. O záležitosti spojené s akreditovanými asistenty v Bruselu (nebo Lucemburku či Štrasburku) se stará přímo správa Parlamentu, v souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců EU. Záležitosti asistentů v členských státech poslanců EP spravují kvalifikované osoby pověřené prováděním plateb, které zaručí řádné zpracování, co se týče daní a sociálního zabezpečení.

V roce 2011 činí maximální měsíční částka použitelná na všechny tyto náklady 21 209 EUR na poslance EP. Žádné z těchto prostředků nejsou vypláceny přímo poslancům EP.

Až čtvrtinu těchto prostředků lze využít na služby poskytovatelů, které si vybere poslanec EP, např. na zadání odborné studie na konkrétní téma.

Obecně platí, že poslanci EP již nemohou zaměstnávat blízké příbuzné, i když pro ty, kteří byli zaměstnáni v předchozím volebním období, existuje přechodné období.

 
 
 
 
Tools