Poslanci

 

Evropský parlament se skládá ze 751 poslanců zvolených ve 28 členských státech rozšířené Evropské unie. Od roku 1979 jsou poslanci voleni všeobecným přímým hlasováním na dobu 5 let.

 
 

Každá země si určuje svůj způsob sčítání hlasů, ale uplatňuje stejná základní demokratická pravidla: hlasovací právo od 18 let, rovnost mužů a žen a tajné hlasování. Výjimkou je Rakousko, kde mohou občané hlasovat již od 16 let. Evropské volby se nyní vyznačují řadou společných pravidel: všeobecné přímé hlasování, pravidlo poměrného volebního systému a obnovitelné pětileté funkční období.

Počet míst v Parlamentu se zpravidla přiděluje v poměru k počtu obyvatel dané země. Každý členský stát má pevný počet míst, nejvýše 96 a nejméně 6.

Zastoupení mužů a žen: zastoupení žen v Evropském parlamentu se neustále zvyšuje, nyní je v Parlamentu 1/3 poslankyň.

Poslanec EP tráví svou pracovní dobu střídavě v Bruselu, ve Štrasburku a ve svém volebním obvodě.

V Bruselu se účastní schůzí parlamentních výborů, politických skupin a dodatečných dílčích zasedání a ve Štrasburku se účastní dvanácti dílčích zasedání. Souběžně s těmito hlavními činnostmi se samozřejmě musí věnovat svému volebnímu obvodu.

Poslanci Evropského parlamentu tvoří skupiny podle své politické příslušnosti, nikoli podle státní příslušnosti.

Poslanci Evropského parlamentu vykonávají svůj mandát nezávisle.

Vzhledem ke stále významnějším pravomocím ovlivňuje poslanec EP svou činností všechny oblasti každodenního života občana: životní prostředí, ochranu spotřebitelů, dopravu, ale také vzdělávání, kulturu, zdravotnictví, atd.

Statut poslanců : Poslanci EP podléhají novému statutu europoslanců, který vstoupil v platnost 14. července 2009. Statut umožňuje nápravu předchozích nerovných platových podmínek poslanců a zajišťuje jejich větší průhlednost. Platy poslanců jsou nyní hrazeny z rozpočtu EU a jsou pro všechny poslance stejné.

 
 
Kodex chování poslanců Evropského parlamentu

Kodex chování vstoupil v platnost dne 1. ledna 2012. Jeho vůdčím principem je, že poslanci mají jednat výhradně ve veřejném zájmu a vykonávat svou práci podle zásad nezainteresovanosti, bezúhonnosti, transparentnosti, náležité péče, čestnosti, odpovědnosti a respektování dobré pověsti Parlamentu.

Kodex chování definuje, co se rozumí střetem zájmů, a stanoví, jak mají poslanci tyto situace řešit. Obsahuje například pravidla pro oficiální dary, které poslanci obdrží, a pro pracovní činnost poslanců po skončení mandátu.

Podle kodexu mají poslanci rovněž povinnost překládat podrobné prohlášení o svých finančních zájmech. Musí rovněž deklarovat svou přítomnost na akcích pořádaných třetími stranami, pokud třetí strana proplácí nebo přímo hradí cestovní výlohy, ubytování nebo diety. V těchto deklaracích se odrážejí náročná pravidla a standardy transparentnosti stanovené v kodexu chování. Údaje, které poslanci poskytnou ve svých prohlášeních, lze nalézt v osobních profilech poslanců na stránkách Parlamentu.

Podle kodexu mají poslanci rovněž povinnost překládat podrobné prohlášení o svých finančních zájmech. Musí rovněž deklarovat svou přítomnost na akcích pořádaných třetími stranami, pokud třetí strana proplácí nebo přímo hradí cestovní výlohy, ubytování nebo diety. V těchto deklaracích se odrážejí náročná pravidla a standardy transparentnosti stanovené v kodexu chování. Údaje, které poslanci poskytnou ve svých prohlášeních, lze nalézt v osobních profilech poslanců na stránkách Parlamentu.

Porušení kodexu je stíháno sankcemi, které ukládá předseda Parlamentu. Uložení sankce oznamuje předseda na plenárním zasedání a tato informace je pak po zbytek volebního období umístěna na dobře viditelném místě na internetových stránkách Parlamentu.

Poradní výbor pro chování poslanců

Existuje též poradní výbor pro chování poslanců, který poskytuje poslancům poradenství ohledně výkladu a uplatňování kodexu chování. Na žádost předsedy výbor posuzuje případy údajného porušení kodexu a radí předsedovi, jaké kroky je možné učinit.

Poradní výbor má pět členů z řad poslanců, které jmenuje předseda na základě jejich zkušeností, přičemž je zajištěno vyvážené zastoupení politických skupin. Každý z těchto pěti členů vykonává na základě rotačního systému po dobu šesti měsíců funkci předsedy. Předseda Parlamentu rovněž jmenuje jednoho náhradníka z každé politické skupiny, která není v poradním výboru zastoupena.

Poradní výbor vydává každý rok zprávu o své činnosti.

Složení poradního výboru
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Náhradníci
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Platy a příspěvky
Plat poslanců EP

Obecně platí, že od července 2009, kdy vstoupil v platnost jednotný statut, pobírají poslanci EP stejný plat.

Hrubý měsíční plat poslanců EP činí podle jednotného statutu v roce 2014 8.020,53 EUR. Plat je hrazen z rozpočtu Parlamentu a odvádí se z něj daň EU a příspěvek na úrazové pojištění. Po těchto odvodech plat činí 6.250,37 EUR. Členské státy mohou plat podrobit rovněž vnitrostátnímu zdanění. Základní plat je stanoven na 38,5 % základního platu soudce Evropského soudního dvora.

Existuje několik výjimek: poslanci EP, kteří byli poslanci již před volbami roku 2009 a kteří se rozhodli pro zachování předchozího vnitrostátního systému pro plat, odchodné a důchod.

Důchody

Podle statutu mají bývalí poslanci nárok na starobní důchod počínaje 63. rokem věku. Výše starobního důchodu činí 3,5 % platu za každý dovršený rok výkonu mandátu, úhrnem však nejvýše 70 %. Náklady na starobní důchody budou hrazeny z rozpočtu Evropského parlamentu.

Doplňkové důchodové pojištění, jež bylo zavedeno roku 1989, bylo pro nové poslance od července uzavřeno a postupně je ukončováno.

 
 
Příspěvky vyplácené poslancům Evropského parlamentu

Podobně jako poslanci národních parlamentů dostávají poslanci Evropského parlamentu příspěvky určené na pokrytí výdajů, které jim vzniknou při plnění parlamentních povinností.

Příspěvek na všeobecné výdaje

Tento příspěvek má pokrýt výdaje v členském státě, v němž byl poslanec zvolen, jako jsou náklady na řízení kanceláře poslance, poplatky za telefonní a poštovní služby a nákup, provoz a údržba počítačového a telematického vybavení. Příspěvek je snížen na polovinu, pokud se poslanec v jednom parlamentním roce (září až srpen) bez řádného odůvodnění nezúčastní poloviny plenárních zasedání.

Výše tohoto příspěvku činí v roce 2015 4 320 EUR měsíčně.

Cestovní výdaje

Většina schůzí Evropského parlamentu, např. plenární zasedání, schůze výborů a schůze politických skupin, se koná v Bruselu nebo ve Štrasburku. Skutečné náklady za jízdenky či letenky, které poslanci zakoupí za účelem své účasti na těchto schůzích, se jim zpětně proplácejí na základě předložení příslušných dokladů, a to až do ceny letenky v business třídě „D“ nebo v podobné třídě, železniční jízdenky první třídy nebo paušální částky 0,50 EUR za kilometr (omezené na 1000 kilometrů) u přepravy vozem, nad rámec paušálních příspěvků vypočtených podle vzdálenosti a podle doby trvání pracovní cesty, které jsou určeny na pokrytí ostatních výdajů souvisejících s cestou (např. dálničních poplatků, přespočetných/nadrozměrných zavazadel nebo rezervačních poplatků).

Ostatní cestovní výdaje

Poslanci musí při výkonu svých funkcí často cestovat mimo území členského státu, v němž byli zvoleni, nebo na jeho území, avšak za jiným účelem, než jsou oficiální schůze (například za účelem účasti na konferenci nebo pracovní návštěvy).

U činností vykonávaných mimo členský stát, v němž byli poslanci zvoleni, mohou proto poslancům být proplaceny cestovní výdaje, ubytování a související výdaje, a to až do maximální výše 4 264 EUR ročně. U činností v členském státě, v němž byli poslanci zvoleni, se proplácejí pouze výdaje za dopravu, jejichž maximální roční výše se stanoví pro jednotlivé země.

Denní příspěvek
  • Evropský parlament vyplácí paušální příspěvek ve výši 306 EUR na den za účelem pokrytí veškerých ostatních výdajů, které poslanci hradí v období parlamentních činností, a to za podmínky, že svou přítomnost potvrdí podpisem v některém z oficiálních rejstříků otevřených za tímto účelem.

  • Příspěvek se snižuje o polovinu, pokud se poslanci nezúčastní více než poloviny jmenovitých hlasování ve dnech hlasování na plenárním zasedání, i když jsou přítomni. U schůzí pořádaných mimo Evropskou unii činí příspěvek 153 EUR (vždy s výhradou podpisu v rejstříku), přičemž výdaje za ubytování se proplácejí samostatně.

 
 
Personální opatření

Poslanci EP si mohou v rámci rozpočtu stanoveného Parlamentem vybrat své zaměstnance. O záležitosti spojené s akreditovanými asistenty v Bruselu (nebo Lucemburku či Štrasburku) se stará přímo správa Parlamentu, v souladu s pracovním řádem ostatních zaměstnanců EU. Záležitosti asistentů v členských státech poslanců EP spravují kvalifikované osoby pověřené prováděním plateb, které zaručí řádné zpracování, co se týče daní a sociálního zabezpečení.

V roce 2015 činí maximální měsíční částka použitelná na všechny tyto náklady 21 379 EUR na poslance EP. Žádné z těchto prostředků nejsou vypláceny přímo poslancům EP.

Až čtvrtinu těchto prostředků lze využít na služby poskytovatelů, které si vybere poslanec EP, např. na zadání odborné studie na konkrétní téma.

Poslanci EP nemohou zaměstnávat své blízké příbuzné.

 
 
 
 
Tools