Formanden og formandens opgaver

 

Formanden vælges for 2 1/2 år svarende til en halv valgperiode. Han eller hun kan genvælges. Formanden repræsenterer Parlamentet udadtil og i forbindelserne med de øvrige EU-institutioner.

 
 

Formanden bistås af 14 næstformænd og leder hele arbejdet i Europa-Parlamentet og dets organer (Præsidium og Formandskonference) og forhandlingerne under plenarmøderne. Der afholdes hvert år tolv mødeperioder i Strasbourg og seks supplerende mødeperioder Bruxelles.

Formanden påser, at Parlamentets forretningsorden overholdes, og sikrer dermed ved sin mellemkomst, at alle aktiviteter i institutionen og dens organer afvikles korrekt.

Formanden er Parlamentets repræsentant i retslige anliggender og i alle eksterne forbindelser. Han eller hun udtaler sig bl.a. om alle store internationale spørgsmål og fremsætter henstillinger til styrkelse af Den Europæiske Union.

Ved åbningen af hvert møde i Det Europæiske Råd giver Parlamentets formand udtryk for Parlamentets holdning til og bekymringer vedrørende de særlige emner og punkter, der er opført på dagsordenen.

Formanden sikrer ved sin underskrift, at Den Europæiske Unions budget kan gennemføres - efter at Parlamentet har vedtaget det.

Parlamentets formand undertegner sammen med Rådets formand alle retsakter, som er vedtaget på grundlag af den almindelige lovgivningsprocedure.

Valg af formand

Efter hemmelig afstemning vælges den kandidat, der har fået det absolutte flertal af de afgivne stemmer, til formand.

Hvis der efter tre valgrunder ikke er opnået et absolut flertal af de afgivne stemmer, vælges formanden under den fjerde valgrunde med simpelt flertal. Formanden vælges for 2 ½ år svarende til en halv valgperiode. Han eller hun kan genvælges.

  • Forretningsordenens artikel 13, 14, 18
Formandens opgaver

Formanden leder alt arbejde i Parlamentet, fører forsædet ved plenarmøderne og fastslår, at budgettet er endeligt vedtaget. Formanden repræsenterer Parlamentet udadtil og i forhold til de øvrige EU-institutioner.

 
 
 
Tools
 
 
Formanden for Europa-Parlamentet