Andragender

 
En af de europæiske borgeres grundlæggende rettigheder:

Enhver borger kan alene eller sammen med andre til enhver tid benytte sig af sin ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet i henhold til artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

Enhver borger eller person med bopæl i Den Europæiske Union kan på egen hånd eller sammen med andre indgive andragender til Europa-Parlamentet om forhold, der falder ind under EU's virksomhed, og som berører dem direkte. Enhver virksomhed, organisation eller forening med hovedkvarter i EU kan også benytte sig af denne traktatfæstede ret til at indgive andragender.

Et andragende kan være en klage eller en anmodning og kan handle om forhold af offentlig eller privat interesse.

Andragendet kan være en personlig anmodning, en klage eller bemærkning om anvendelse af EU-lovgivning eller en opfordring til Europa-Parlamentet om at tage stilling til et specifikt spørgsmål. Sådanne andragender giver Europa-Parlamentet mulighed for at gøre opmærksom på, at en medlemsstat, lokale myndigheder eller en institution har krænket en europæisk borgers rettigheder.

 
 
Procedurer for indgivelse af et andragende til Europa-Parlamentet:
 
Hvem kan indgive et andragende og om hvilke emner?
Hvem kan indgive et andragende?

Andragender kan indgives af:

 • borgere i Den Europæiske Union,
 • personer med bopæl i en EU-medlemsstat,
 • medlemmer af en forening, virksomhed eller organisation (fysiske eller juridiske personer) med hovedkvarter i en EU-medlemsstat.
Hvilke emner kan tages op i et andragende?

Emnet for andragendet skal beskæftige sig med spørgsmål af EU-interesse eller ligge inden for EU's ansvarsområde, som f.eks.:

 • dine traktatfæstede rettigheder som europæisk borger,
 • miljøspørgsmål,
 • forbrugerbeskyttelse,
 • fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser, det indre marked,
 • beskæftigelsesspørgsmål og socialpolitik,
 • anerkendelse af faglige kvalifikationer,
 • andre problemer i forbindelse med gennemførelsen af EU-lovgivning.

Bemærk: Udvalget for Andragender besvarer ikke henvendelser om generelle oplysninger og giver heller ikke generelle kommentarer til EU's politik.

Hvilket sprog skal et andragende være på?

Andragendet skal være skrevet på et af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Se også:
 • TEUF: artikel 227
 • EP's forretningsorden: artikel 201 og 202
 
 
Hvad sker der med andragender, der opfylder kravene for behandling?

Hvis andragendet angår et af  Den Europæiske Unions aktivitetsområder, erklæres det normalt i overensstemmelse med kravene for behandling af Udvalget for Andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenen tager stilling til, hvad der videre skal ske.

Udvalget for Andragender informerer under alle omstændigheder andrageren, hurtigst muligt efter der er truffet afgørelse.

Afhængigt af de enkelte tilfælde, kan Udvalget for Andragender:

 • anmode Europa-Kommissionen om at foretage en indledende undersøgelse og skaffe oplysninger om de gældende fællesskabsbestemmelser på området eller kontakte SOLVIT,
 • sende andragendet til andre af Europa-Parlamentets udvalg til orientering eller til behandling (f.eks. tage hensyn til et andragende i forbindelse med lovgivningsarbejdet),
 • i visse sjældne tilfælde udarbejde og sætte en fuldstændig betænkning om emnet til afstemning i Europa-Parlamentet eller gennemføre en undersøgelsesrejse i det pågældende land eller den pågældende region og udarbejde en rapport, der indeholder udvalgets observationer og anbefalinger,
 • eller træffe andre passende foranstaltninger for at søge at løse et spørgsmål eller give andrageren et passende svar.

Udvalget for andragender holder som regel møde hver måned undtagen i august, når Parlamentet har ferie. Udvalget bistås i sit arbejde af et permanent sekretariat, som administrerer behandlingen af andragender, spiller en rådgivende rolle og forbereder udvalgets møder.

Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender kan forsøge at samarbejde med nationale eller lokale myndigheder i medlemsstaterne for at løse spørgsmål, der rejses af andragere. Oplysninger indeholdt i andragender kan derfor deles med sådanne myndigheder, medmindre andrageren specifikt modsætter sig dette.

Udvalget for andragender kan imidlertid ikke tilsidesætte afgørelser, der er truffet af kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Da Europa-Parlamentet ikke er nogen retsinstans, kan det hverken afsige domme eller annullere medlemsstaternes retsafgørelser. Andragender med dette formål vil ikke blive taget i betragtning.

 
 
Afviste andragender og offentliggørelse af andragender
Afviste andragender

Hvis dit andragende ikke falder ind under Den Europæiske Unions aktivitetsområde, vil det blive afvist. Dette kan være tilfældet, hvis emnet tydeligvis falder ind under medlemsstatens ansvar og kompetence.

De andragender, som afvises af Udvalget for Andragender, henlægges, og der bliver ikke foretaget yderligere. Udvalget vil dog efterfølgende orientere dig om sin afgørelse.

Alt efter andragendets emne kan Udvalget for Andragender foreslå andrageren at henvende sig til en instans uden for EU (f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol eller nationale myndigheder (f.eks. medlemsstaternes nationale ombudsmænd eller de nationale parlamenters udvalg for andragender).

Bemærk venligst, at henvendelser om fejl og forsømmelser i EU's institutioner eller organer skal rettes til Den Europæiske Ombudsmand.

Offentliggørelse af andragender

Andragender indføres i et register (hvori anføres andragendets nummer samt andragers eller, hvis der er tale om et kollektivt andragende, hovedandragerens navn) i den rækkefølge, de modtages i, og der gives meddelelse om dem på Europa-Parlamentets plenarmøder. Disse meddelelser offentliggøres i mødeprotokollen for de pågældende møder.

Andragerne underrettes om, at protokollen offentliggøres i EU-Tidende, og at visse detaljer, herunder andragerens navn og andragendets nummer, derfor er tilgængelige på internettet. Dette har indflydelse på beskyttelsen af individuelle data, og andragerens opmærksomhed henledes specifikt herpå. Hvis du som andrager ikke ønsker, at dit navn offentliggøres, respekterer Europa-Parlamentet din ret til privatlivets fred, men du skal angive dette tydeligt og eksplicit i dit andragende. Hvis du ønsker, at dit andragende skal behandles fortroligt, skal du ligeledes anmode specifikt om det. Udvalget lægger vægt på gennemsigtigheden af sine møder, og disse kan derfor ses online. Behandlingerne kan således følges på enhver almindelig computer via Europa-Parlamentets websted. Almindelige udvalgsmøder er offentlige, og andragere kan, hvis de anmoder herom, deltage, hvis eller når deres andragende behandles.

Se også:
 
 
 
 
Tools
 
 
Hvilken form skal et andragende have?
 

Andragender kan indgives på to måder:

 • pr. post,
 • elektronisk (elektronisk formular)

Andragendet skal være udførligt og omfatte alle kendsgerninger af betydning for sagen, men overflødige detaljer bør undgås.

Det skal skrives i et klart sprog og være læseligt. Andragendet kan være ledsaget af en sammenfatning.

Pr. post:

Hvis du ønsker at indgive dit andragende i papirform, skal du ikke anvende nogen formular, og der er heller ikke regler for opstillingen.

Andragendet skal dog opfylde følgende krav:

 • være forsynet med navn, nationalitet og fast adresse (hvis der er tale om et kollektivt andragende, opføres navn, nationalitet og fast adresse for mindst den første underskriver),
 • være underskrevet.

Andragendet kan være vedføjet bilag, f.eks. dokumentation eller kopier heraf.

Andragendet sendes til:

 • European Parliament
 • The President of the European Parliament
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
Elektronisk (online-formular):

Hvis du ønsker at indgive dit andragende elektronisk, skal du:

 • læse oplysningerne og instruktionerne på siderne om andragender på Europa-Parlamentets websted,
 • udfylde online-formularen og klikke på "Send".

Så snart du har sendt dit andragende ad elektronisk vej, vil du ad samme vej modtage en kvittering for modtagelsen.

Andragendet vil herefter blive fremsendt til Udvalget for Andragender, som er ansvarlig for behandlingen af andragender og for at udarbejde anbefalinger og konklusioner for hvert andragende. Indsendte andragender, der indeholder fornærmelser, eller hvis indhold ikke er relevant, vil ikke blive undersøgt af udvalget, og de vil ikke blive besvaret.

Enhver senere korrespondance om behandlingen af et andragende sker fra Parlamentets side pr. post.

Ønsker du at vedlægge supplerende information eller bilag til dit andragende, bedes du sende dem pr. post med angivelse af andragendets nummer til følgende adresse:

 • European Parliament
 • Committee on Petitions
 • The Secretariat
 • Rue Wiertz
  B-1047 BRUSSELS
 
 
 
 

Udvalget for Andragender består af 34 medlemmer og ledes af en formand og 4 næstformænd.