Tildelte kontrakter

 
Generelle oplysninger om tildelte kontrakter

I finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er princippet om gennemsigtighed fastlagt som et af principperne for gennemførelsen af EU's budget. Dette princip afspejles i hele forordningen og i gennemførelsesbestemmelser til den ved forskellige bestemmelser, der sikrer, at gennemførelsen af budgettet offentliggøres (især efterfølgende) på passende måde.

Nye finansbestemmelser

En ny finansforordning med tilhørende gennemførelsesbestemmelser vedtoges i 2012; begge retsakter trådte i kraft den 1. januar 2013.

Kontrakter, der er tildelt i 2012 og tidligere, er fortsat omfattet af anvendelsesområdet for den gamle finansforordning og gennemførelsesbestemmelserne dertil.

Under reglerne om offentliggørelse af oplysninger er det en nyhed, at der fra 2013 skal offentliggøres en ny kategori modtagere af EU-midler (faktisk tildelte beløb) på webstedet (artikel 35 i finansforordningen).

I øvrigt offentliggør Parlamentet oplysninger om kontrakter, der er tildelt inden for de seneste to år, og efterkommer hermed bestemmelserne om beskyttelse af personoplysninger (artikel 35 i finansforordningen og artikel 21 i gennemførelsesbestemmelserne).

Oplysninger om tidligere år kan fås ved henvendelse til de ansvarlige generaldirektorater under hensyn til forordning 45/2001/EF (se den juridiske meddelelse på dette websted).

Offentliggørelse af kontrakter, der er tildelt i 2011 og 2012

I henhold til artikel 118 og 119 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (artikel 123 og 124 i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012) skal institutionen årligt offentliggøre en række oplysninger om tildelte kontrakter enten i Den Europæiske Unions Tidende (EUT) og/ eller på sit websted. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at en kontrakt anses for "tildelt", så snart der er indgået en retlig forpligtelse, dvs. når den første kontrakt (herunder en rammekontrakt) er undertegnet.

I henhold til artikel 118 i gennemførelsesbestemmelserne (artikel 123 i de nye gennemførelsesbestemmelser fra 2012) indebærer reglerne om efterfølgende offentliggørelse af kontrakter, der er omfattet af direktiv 2004/18/EF, at der skal sendes en bekendtgørelse om tildeling til Den Europæiske Unions Publikationskontor til offentliggørelse i EUT senest 48 kalenderdage efter afslutningen af proceduren, dvs. at regne fra den dato, hvor kontrakten eller rammekontrakten blev underskrevet.

Meddelelsen om tildeling skal ligeledes sendes til Publikationskontoret for kontrakter eller rammekontrakter, hvis værdi svarer til eller ligger over de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158 (artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012), og som er tildelt efter en procedure med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Fristen for fremsendelse af meddelelsen af tildeling skal være lang nok til, at offentliggørelsen kan ske inden underskrivelsen af kontrakten eller rammekontrakten, jf. betingelserne i artikel 158a, stk. 1 (artikel 171, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012).

Desuden skal oplysninger om værdien af og kontrahenterne for specifikke kontrakter, der er baseret på en rammekontrakt i løbet af et regnskabsår, offentliggøres på den ordregivende myndigheds websted senest den 30. juni efter afslutningen af det pågældende regnskabsår. Denne bestemmelse gælder kun for kontrakter efter den 1. maj 2007. Der finder offentliggørelse sted i de tilfælde, hvor de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158 (artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012) overskrides, fordi der er indgået en specifik kontrakt, eller på grund af det samlede beløb for de specifikke kontrakter.

Pr. 31. december 2012 var de i artikel 158 (artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012) nævnte beløbsgrænser:

  • 130 000 EUR for tjenesteydelses- og vareindkøbskontrakter i bilag II A til direktiv 2004/18/EF undtagen tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling i kategori 8 i dette direktiv
  • 200 000 EUR for tjenesteydelseskontrakter i bilag II B til direktiv 2004/18/EF og for tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling i kategori 8 i bilag II A til direktiv 2004/18/EF
  • 5 000 000 EUR for arbejdskontrakter.

I henhold til artikel 119 i gennemførelsesbestemmelserne (ny artikel 103 i finansforordningen og artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012) om efterfølgende offentliggørelse af aftaler, der ikke er omfattet af direktiv 2004/18/EF, og af aftaler omhandlet i bilag II B til direktivet "skal kontrakter … offentliggøres på (passende) måde ...". Denne offentliggørelse indebærer bl.a., at der "årligt offentliggøres en liste over kontrahenter med angivelse af den tildelte ordres genstand og beløb, når der er tale om kontrakter, hvis værdi er lig med eller ligger over 25 000 EUR".

Den nye artikel 124 i gennemførelsesbestemmelserne fastsætter imidlertid følgende: "Oplysninger om kontrakter til en værdi, der ligger over det beløb, der er angivet i stk. 137, stk. 2, offentliggøres på institutionens hjemmeside senest den 30. juni i det følgende regnskabsår." Det i denne artikel angivne beløb er 15 000 EUR.

Offentliggørelsen sker som følger:

- Offentliggørelse i EUT efter fremsendelse senest den 30. juni det følgende år til Publikationskontoret af oplysninger om kontrakter tildelt af Europa-Parlamentet det forudgående år, hvis værdi ligger over det beløb, der er nævnt i artikel 128, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (artikel 136, stk. 1, i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012) (60 000 EUR)

  • uden beløbsbegrænsning for de tjenesteydelseskontrakter, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 2004/18/EF
  • og hvis værdi ligger under de beløbsgrænser, der er nævnt i artikel 158 i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (artikel 170 i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012) vedrørende beløbsgrænser for anvendelsen af direktiv 2004/18/EF.

- Offentliggørelse på Europa-Parlamentets websted senest den 30. juni det følgende år af

  • en liste over alle de øvrige kontrakter tildelt det foregående år, hvis værdi ligger over 15 000 EUR (under den nye finansforordning), selv hvis visse af disse kontrakter endvidere er blevet offentliggjort i EUT Denne bestemmelse, som trådte i kraft i 2008, rækker ud over de lovmæssige krav, men sikrer bedre adgang til alle de kontrakter, institutionen har tildelt.
  • kontrakter om fast ejendom og kontrakter, der er erklæret hemmelige, jf. artikel 126, stk. 1, litra j), i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen (artikel 134, stk. 1, litra j)) i gennemførelsesbestemmelserne fra 2012), og som offentliggøres årligt på en særlig liste.
Modtagere af EU-midler

Som følge af den nye finansforordning skal oplysninger om modtagerne af EU-midler, der tildeles under direkte forvaltning, offentliggøres på institutionens hjemmeside senest den 30. juni i det år, der følger efter det regnskabsår, hvor midlerne blev tildelt. Denne nye foranstaltning vil gælde for de midler, der tildeles i 2013.

Læs mere: