Medlemmerne

 

Europa-Parlamentet har 751 medlemmer, der er valgt i det udvidede EU's 28 medlemsstater. Siden 1979 er medlemmerne blevet valgt ved almindelige direkte valg for en femårig periode.

 
 

Den enkelte medlemsstat fastlægger sin egen valgmåde, men medlemsstaterne anvender samme demokratiske grundregler: 18 års valgret - bortset fra i Østrig, hvor valgretsalderen er 16 år - ligestilling mellem kvinder og mænd og hemmelig afstemning. Det skal bemærkes, at valgene til Europa-Parlamentet er kendetegnet af en række fælles regler: almindelige direkte valg, forholdstalsvalg og et mandat på fem år, der kan forlænges.

Mandaterne fordeles generelt i forhold til landenes befolkningstal. Hver medlemsstat har et fast antal pladser med 96 som det højeste og 6 som det mindste.

Fordelingen af mænd og kvinder: Kvindernes repræsentation i Europa-Parlamentet er med tiden øget konstant med det resultat, at lidt over 1/3 af medlemmerne nu er kvinder.

EU-parlamentarikeren deler sin arbejdstid mellem Bruxelles, Strasbourg og valgkredsen i hjemlandet.

I Bruxelles deltager medlemmet i møder i udvalgene og de politiske grupper og i de supplerende mødeperioder; derudover deltager han eller hun i de tolv mødeperioder i Strasbourg. Parallelt med dette arbejde skal medlemmet selvfølgelig afsætte tid til sin valgkreds.

Medlemmerne af Europa-Parlamentet danner politiske grupper ud fra deres politiske tilhørsforhold og ikke på grundlag af nationalitet.

Medlemmerne udøver deres mandat frit og uafhængigt.

Den nye statut for medlemmerne af Europa-Parlamentet trådte i kraft den 14. juli 2009. Den gør vilkårene og betingelserne for medlemmernes arbejde mere gennemsigtige. Der indføres et fælles lønsystem for alle medlemmer, som udbetales over EU-budgettet.

 
 
Adfærdskodeks for medlemmerne af Europa-Parlamentet

Adfærdskodeksen trådte i kraft den 1. januar 2012. Den fastsætter som grundlæggende princip, at medlemmerne udelukkende skal handle i almenvellets interesse og udføre deres arbejde med upartiskhed, integritet, gennemsigtighed, omhu, ærlighed, ansvarsbevidsthed og respekt for Parlamentets omdømme.

Adfærdskodeksen definerer interessekonflikter, og hvordan medlemmerne skal håndtere disse og omfatter f.eks. regler vedrørende officielle gaver til medlemmerne og tidligere medlemmers erhvervsaktiviteter.

Adfærdkodeksen pålægger også medlemmerne en forpligtelse til at afgive en detaljeret erklæring om deres økonomiske interesser. Medlemmer er desuden forpligtet til at oplyse om deres deltagelse i arrangementer, der organiseres af tredjeparter, hvor godtgørelse af rejse-, hotel- og opholdsudgifter for medlemmerne eller direkte betaling af sådanne udgifter foretages af en tredjepart. Disse erklæringer afspejler adfærdskodeksens krav om strenge regler og normer for gennemsigtighed. De oplysninger, som medlemmerne giver i deres erklæringer, kan findes på medlemmernes personlige profilsider.

Medlemmer skal ligeledes afgive erklæring om gaver, de modtager, når de repræsenterer Parlamentet ved officielle lejligheder, i overensstemmelse med betingelserne i gennemførelsesbestemmelserne til adfærdskodeksen. Sådanne gaver indføres i gaveregisteret.

Et medlem, der anses for at have overtrådt adfærdskodeksen, kan af formanden pålægges en sanktion. Denne sanktion bekendtgøres af formanden på plenarmødet og offentliggøres på et synligt sted på Parlamentets websted i resten af valgperioden.

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd er det organ, der er ansvarligt for at give medlemmerne retningslinjer for fortolkningen og anvendelsen af adfærdskodeksen. Efter anmodning fra formanden vurderer Det Rådgivende Udvalg ligeledes påståede tilfælde af overtrædelser af adfærdskodeksen og rådgiver formanden om, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal træffes.

Det Rådgivende Udvalg om Medlemmernes Adfærd består af fem medlemmer. De udpeges af formanden på grundlag af deres erfaringer og den politiske balance mellem Parlamentets politiske grupper. Hvert enkelt af de fem medlemmer varetager formandskabet for udvalget på skift for seks måneder ad gangen. Formanden udnævner også et reservemedlem for hver politisk gruppe, som ellers ikke er repræsenteret i Det Rådgivende Udvalg.

Gruppen offentliggør en årlig rapport om sine aktiviteter.

Det Rådgivende Udvalgs sammensætning
 
Danuta Maria HÜBNER Group of the European People's Party (Christian Democrats) Member Poland Platforma Obywatelska
 
 
Mady DELVAUX Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament Member Luxembourg Parti ouvrier socialiste luxembourgeois
 
 
Sajjad KARIM European Conservatives and Reformists Group Member United Kingdom Conservative Party
 
 
Jean-Marie CAVADA Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe Member France Nouveau Centre-UDI
 
 
Jiří MAŠTÁLKA Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left Member Czech Republic Komunistická strana Čech a Moravy
 
 


Reservemedlemmer
Heidi HAUTALA Group of the Greens/European Free Alliance Vice-Chair Finland Vihreä liitto
 
 
Laura FERRARA Europe of freedom and direct democracy Group Member Italy Movimento 5 Stelle
 
 
   
Vederlag og tillæg
Vederlag for medlemmer af Europa-Parlamentet

I henhold til den fælles statut, der trådte i kraft i juli 2009, modtager alle medlemmer af Europa-Parlamentet som udgangspunkt samme vederlag.

Den fælles statut fastsætter, at det månedlige vederlag før skat for et medlem af Europa-Parlamentet i 2014 er på 8.020,53 euro. Vederlaget indgår i Parlamentets budget og fratrækkes en EU-skat og et bidrag til ulykkesforsikring, hvorefter det udbetalte beløb er på 6.250,37 euro. Vederlaget kan ligeledes være skattepligtigt i medlemsstaterne. Grundvederlaget er sat til 38,5 % af grundvederlaget for en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol.

Der er enkelte undtagelser: Medlemmer, der var indvalgt til Parlamentet inden valget i 2009, kunne vælge fortsat at være tilknyttet de nationale ordninger for vederlag, overgangsgodtgørelser og pension.

Pension

Statutten fastsætter, at tidligere medlemmer har ret til en alderspension, når de fylder 63. Pensionen er sat til 3,5 % af vederlaget for hvert hele år, de har udøvet deres mandat, idet det samlede beløb dog ikke må overstige 70 %. Midlerne til disse pensioner udbetales over Parlamentets budget.

En tillægspensionsordning, der blev etableret for MEP'er i 1989, blev fra juli lukket for nye medlemmer og er ved at blive udfaset.

 
 
Tillæg til medlemmerne af Europa-Parlamentet

Medlemmerne af Europa-Parlamentet modtager ligesom medlemmer af nationale parlamenter en række tillæg, der skal dække de udgifter, som opstår i forbindelse med udøvelsen af deres parlamentariske hverv.

Tillæg til generelle udgifter

Dette tillæg skal dække udgifter i den medlemsstat, hvor medlemmet er valgt, såsom udgifter til kontordrift, telefon og post, indkøb, drift og vedligeholdelse af computerudstyr samt rejseudgifter. Dette tillæg halveres for de medlemmer, som uden behørig grund er fraværende ved halvdelen af plenarmøderne i et parlamentsår (september til august).

Tillægget er i 2015 på 4 320 euro pr. måned.

Rejseudgifter

De fleste møder i Europa-Parlamentet såsom plenarmøder, udvalgsmøder og møder i de politiske grupper afholdes i Bruxelles eller Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne får godtgjort de faktiske billetudgifter til sådanne møder mod forelæggelse af kvittering op til et maksimumbeløb svarende til en flyrejse på business class "D", en togrejse på første klasse eller 0,50 euro pr. kilometer (med en øvre grænse på 1000 kilometer) ved bilrejse, plus faste godtgørelser, der beregnes ud fra rejsens længde og varighed til dækning af andre rejseudgifter (f.eks. betalingsmotorveje, bagagetillæg og reservationsgebyrer).

Andre rejseudgifter

Medlemmerne har i forbindelse med udøvelsen af deres hverv ofte behov for at rejse i eller uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, men hvor der ikke er tale om officielle møder (f.eks. for at deltage i en konference eller foretage besøg i forbindelse med arbejdet).

For sådanne aktiviteter uden for den medlemsstat, hvor de er valgt, kan medlemmerne få godtgjort deres rejse- og opholdsudgifter og andre tilknyttede udgifter, op til et årligt beløb på højst 4 264 EUR. For så vidt angår aktiviteter i den medlemsstat, hvor de er valgt, godtgøres kun transportudgifterne, og der er fastlagt et maksimumbeløb pr. land.

Dagpenge
  • Parlamentet udbetaler en fast godtgørelse på 306 EUR pr. dag til dækning af alle andre udgifter, som medlemmerne afholder i forbindelse med de parlamentarisk aktive perioder, for så vidt at de attesterer deres tilstedeværelse ved at underskrive de hertil fremlagte tilstedeværelseslister.

  • Godtgørelsen reduceres til det halve, hvis medlemmet ikke deltager i mere end halvdelen af afstemningerne ved navneopråb på plenarmøderne, også selvom de er til stede. Hvad angår møder uden for EU er godtgørelsen på 153 EUR (stadig under forudsætning af underskrivelse af en tilstedeværelsesliste), idet opholdsudgifter godtgøres særskilt.

 
 
Personaleordninger

MEP'erne vælger selv deres personale inden for det budget, Parlamentet har opstillet. Akkrediterede assistenter med tjenestested i Bruxelles (eller Luxembourg/Strasbourg) sorterer direkte under Parlamentets administration og er underlagt arbejdsbetingelserne for midlertidigt ansat EU-personale. Assistenter med tjenestested i medlemmets medlemsstat administreres via bemyndigede betalingsagenter, der sikrer korrekte forhold vedrørende beskatning og social sikring.

Det maksimale månedlige beløb til dækning af disse udgifter er i 2015 sat til 21 379 EUR pr. MEP. Ingen af disse midler udbetales til medlemmerne selv.

Op mod en fjerdedel af dette budget kan anvendes til tjenesteydelser fra udbydere, som medlemmet vælger, såsom bestilling af en ekspertundersøgelse om et givent emne.

MEP'erne kan ikke ansætte nære slægtninge som personale.

 
 
 
 
Tools