Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")


Budgetbeføjelser

 
 

Efter Lissabontraktatens ikrafttræden deler Europa-Parlamentet nu beføjelser til - sammen med Rådet for Den Europæiske Union - at træffe beslutning om hele EU's årlige budget, og det har det sidste ord.

 
 
 
Budgetproceduren  Klik her for oplysninger om budgetproceduren
 
 
 
Den flerårige finansielle ramme

Parlamentets og Rådets beslutninger om de årlige udgifter og indtægter skal falde inden for de årlige udgiftslofter, der er fastlagt i EU's langsigtede finansielle plan, den flerårige finansielle ramme, der forhandles på plads en gang hvert syvende år.

 
 
Budgetkontrol

Når EU's budget er vedtaget, er Kommissionen ansvarlig for dets gennemførelse (de andre institutioner er ansvarlige for deres egne administrative budgetter).

Som en direkte valgt institution, der repræsenterer EU's skatteydere, udøver Parlamentet demokratisk kontrol for at sikre, at Kommissionen og de øvrige institutioner forvalter EU-midlerne på en ordentlig måde.

Parlamentet beslutter, efter henstilling fra Rådet, om der skal meddeles decharge, dvs. den endelige godkendelse af, hvordan budgettet for et bestemt år er gennemført.

Parlamentet træffer sin afgørelse, efter at Budgetkontroludvalget grundigt har gennemgået Kommissionens årsregnskab og aktivitetsrapport for det pågældende år. Det tager også hensyn til Revisionsrettens årsberetning samt svarene fra Kommissionen på specifikke spørgsmål, som medlemmerne måtte have.

Parlamentet kan ligeledes rette henstillinger til Kommissionen om gennemførelsen af budgettet. Kommissionen orienterer efter anmodning fra Parlamentet om de foranstaltninger, der er truffet på baggrund af disse bemærkninger og kommentarer.

Proceduren ender i meddelelse, udsættelse eller nægtelse af decharge.

Parlamentet behandler på lignende måde godkendelsen af de andre institutioners regnskaber, herunder sit eget administrative budget.