EP & The Lisbon Treaty

 

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νέες νομοθετικές εξουσίες, καθώς του επιτρέπει να συναποφασίζει -από κοινού με το Συμβούλιο των Υπουργών- για τη συντριπτική πλειονότητα της κοινοτικής νομοθεσίας. Πάνω από 40 νέοι τομείς διέπονται πλέον από τη λεγόμενη «διαδικασία συναπόφασης», συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, της ενεργειακής πολιτικής, της μετανάστευσης και των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο έχει και τον τελευταίο λόγο για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την αύξηση της δύναμής του, όμως, αυξάνονται και οι ευθύνες του. Ως το μόνο θεσμικό όργανο της ΕΕ που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει πλέον νέα μέσα για να διασφαλίζει τη λογοδοσία της ΕΕ στους πολίτες της.

 
 
Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Jerzy Buzek σχετικά με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας

Η 1η Δεκεμβρίου θα αποτελέσει σταθμό στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η μέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας, τερματίζοντας περίπου μια δεκαετία εσωτερικών συζητήσεων. Η Συνθήκη συνιστά πρόοδο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ενισχύει σημαντικά τις νομοθετικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που σχεδόν διπλασιάζονται.

 
 
Νέο Κοινοβούλιο: περισσότερη δύναμη, περισσότερες ευθύνες

Η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερη δύναμη να διαμορφώσει το μέλλον της Ευρώπης από ποτέ άλλοτε. Η αύξηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου, όμως, συνεπάγεται και αύξηση των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες, τα εθνικά κοινοβούλια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε νέα συνθήκη της ΕΕ έχει αυξήσει με το χρόνο τη νομοθετική εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Λισαβόνας καταστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισότιμο όργανο με το Συμβούλιο των Υπουργών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για τα περισσότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η κοινοτική νομοθεσία.

Περισσότερη ισχύς

Η Συνθήκη της Λισαβόνας ισχυροποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως νομοθετικό όργανο, καθώς σύμφωνα με αυτή πάνω από 40 νέοι τομείς εμπίπτουν πλέον στο πεδίο της διαδικασίας της «συναπόφασης», σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο έχει τα ίδια δικαιώματα με το Συμβούλιο. Στους τομείς αυτούς συγκαταλέγονται η γεωργία, η ενεργειακή ασφάλεια, η μετανάστευση, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, η υγεία και τα διαρθρωτικά ταμεία.

Το Κοινοβούλιο αποκτά επίσης σημαντικότερο ρόλο σε θέματα που άπτονται του κοινοτικού προϋπολογισμού, καθώς καταργείται η παλιά διάκριση μεταξύ «υποχρεωτικών» και «μη υποχρεωτικών» δαπανών. Το Κοινοβούλιο αποφασίζει έτσι για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ από κοινού με το Συμβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές πρέπει επίσης να δίνουν τη συγκατάθεσή τους για ένα μεγάλο φάσμα διεθνών συμφωνιών που διαπραγματεύεται η Ένωση, σε τομείς όπως το διεθνές εμπόριο.

Περισσότερες ευθύνες

Η αύξηση των εξουσιών του Κοινοβουλίου συνεπάγεται περισσότερες ευθύνες. Οι αποφάσεις του Κοινοβουλίου επηρεάζουν πλέον άμεσα και περισσότερο από ποτέ την καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Το Κοινοβούλιο είναι έτσι σε θέση να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που περιλαμβάνει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Οι ευρωβουλευτές διαδραματίζουν πλέον ένα νέο ρόλο στις σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Από εδώ και στο εξής, τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιλογή του υποψηφίου για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνολο των επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου και του Αντιπροέδρου της και Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, χρειάζονται την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν αναλάβουν καθήκοντα.

Τέλος, η Συνθήκη της Λισαβόνας δίνει στο Κοινοβούλιο ένα νέο δικαίωμα να προτείνει τροποποιήσεις της συνθήκης.

 
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Συνθήκη της Λισαβόνας σε 5 σημεία
 
1. Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλύτερα εξοπλισμένο για τις σημερινές προκλήσεις

Η Συνθήκη της Λισαβόνας βελτιώνει την ικανότητα της ΕΕ και του Κοινοβουλίου αυτής να δρα... και να δρα αποτελεσματικά. Σε μια εποχή που τόσο η Ευρώπη όσο και ο υπόλοιπος κόσμος βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, οι δημογραφικές εξελίξεις, η αλλαγή του κλίματος, η ενεργειακή ασφάλεια και η τρομοκρατία, οποιοδήποτε κράτος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις από μόνο του. Μόνο με τη συνεργασία των κρατών μελών, με ένα πιο αποτελεσματικό, υπεύθυνο, διαφανή και συνεκτικό τρόπο και με μια φωνή, θα μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των πολιτών της. Η μεταρρυθμιστική συνθήκη καταστεί το Κοινοβούλιό σας καλύτερα εξοπλισμένο για τις προκλήσεις τού σήμερα και τού αύριο που αντιμετωπίζει η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περαιτέρω, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο είναι πλέον σε θέση να προτείνει μελλοντικές τροποποιήσεις της συνθήκης.

 
 
2. Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με περισσότερες εξουσίες στη διαμόρφωση της Ευρώπης

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά περισσότερες εξουσίες από ποτέ ως προς τη διαμόρφωση της Ευρώπης. Με περισσότερη ισχύ σε πάνω από 40 νέους τομείς, το Κοινοβούλιο γίνεται ένα νομοθετικό όργανο ισότιμο με το Συμβούλιο των Υπουργών, που εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Η γεωργία, η ενεργειακή ασφάλεια, η νόμιμη μετανάστευση, η δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις, η δημόσια υγεία και τα διαρθρωτικά ταμεία είναι μερικοί μόνο από τους τομείς όπου το Κοινοβούλιο αποκτά σημαντικές εξουσίες. Οι αποφάσεις του έχουν έναν όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή σας.

 
 
3. Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με περισσότερες ευθύνες σε θέματα προϋπολογισμού

Από τώρα και στο εξής, το Κοινοβούλιο αποφασίζει σχετικά με το σύνολο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κοινού με το Συμβούλιο των Υπουργών. Μέχρι σήμερα, δεν είχε τον τελευταίο λόγο ως προς τις «υποχρεωτικές δαπάνες» (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού), όπως είναι οι δαπάνες που αφορούν τη γεωργία ή διεθνείς συμφωνίες. Τα δεδομένα αλλάζουν, καθώς το Κοινοβούλιο είναι πλέον συνυπεύθυνο για το σύνολο του προϋπολογισμού της ΕΕ, μαζί με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το Κοινοβούλιό σας διαδραματίζει πλέον αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά τον καθορισμό των γενικών προτεραιοτήτων για τις δαπάνες, αλλά και τον έλεγχο του «πορτοφολιού» της Ευρωπαϊκής Ένωσης...

 
 
4. Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δυνατότερη φωνή ως προς το διορισμό κορυφαίων ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων

Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο δεν αποφασίζει απλώς για το πώς δαπανώνται τα χρήματά σας, αλλά και για το ποιοι άνδρες και ποιες γυναίκες θα διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο εκλέγει πλέον τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βάσει μιας προεπιλογής που κάνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και, συνεπώς, τις επιλογές σας... Επίσης, χρειάζεται η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διορισμό της νέας «φωνής» της ΕΕ στον κόσμο και επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή του Ύπατου Εκπροσώπου για θέματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και παράλληλα Αντιπροέδρου της Επιτροπής.

 
 
5. Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ισχυρότερη φωνή για τους πολίτες της Ευρώπης

Νέα δύναμη σημαίνει περισσότερες ευθύνες. Ως το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες, το Κοινοβούλιο έχει πλέον νέα μέσα για να κάνει δυνατότερη τη φωνή των άνω των 500 εκατομμυρίων πολιτών που εκπροσωπεί και για να ελέγχει τα ευρωπαϊκά όργανα. Το Κοινοβούλιο πρέπει πλέον να διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη μέλη τόσο ο νέος κατάλογος των αστικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων (ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που είναι ενσωματωμένος στη Συνθήκη της Λισαβόνας) όσο και το νέο δικαίωμα πρωτοβουλίας των πολιτών, χάρη στο οποίο η συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών επιτρέπει στους πολίτες να υποβάλλουν νομοθετικές προτάσεις. Το Κοινοβούλιο διασφαλίζει επίσης το δικαίωμα των εθνικών κοινοβουλίων να αντιτάσσονται σε νομοθετικές προτάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν κρίνουν ότι τα εν λόγω θέματα είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν καλύτερα σε εθνικό επίπεδο.