Τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδίδει μεγάλη σημασία στη διατήρηση στενών σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών μέσω τακτικών συναντήσεων. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία συχνά χαρακτηρίζεται «Συνθήκη των Κοινοβουλίων».

 
 
Οι σχέσεις των εθνικών κοινοβουλίων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Διάσκεψη των Προέδρων είναι το αρμόδιο όργανο για τα ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών. Τον Δεκέμβριο του 2009 η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να συστήσει συντονιστική ομάδα για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια, με αποστολή να εξετάσει την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας ως προς τα εθνικά κοινοβούλια και να προωθήσει τον εσωτερικό συντονισμό των δραστηριοτήτων του ΕΚ στον τομέα αυτό, καθώς και να προτείνει τακτικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνει τακτικά τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών για τις δραστηριότητές του. Οι επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκαλούν σε τακτική βάση μέλη των εθνικών κοινοβουλίων στις συνεδριάσεις τους για να συζητήσουν, μεταξύ άλλων, τις νέες νομοθετικές προτάσεις που υποβάλλει η Επιτροπή. Μαζί με τα κοινοβούλια των κρατών μελών που ασκούν την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει κάθε εξάμηνο κοινή κοινοβουλευτική συνεδρίαση για να συζητηθούν σημαντικά πολιτικά ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα της ΕΕ.

Η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC)

Στην COSAC εκπροσωπούνται οι επιτροπές των εθνικών κοινοβουλίων που είναι αρμόδιες για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ρητή αναφορά στην COSAC περιέχεται στο Πρωτόκολλο (αριθ. 1) σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η COSAC συνεδριάζει δύο φορές τον χρόνο. Αποτελείται από έξι εκπροσώπους κάθε εθνικού κοινοβουλίου κράτους μέλους και από έξι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων και οι Αντιπρόεδροι που είναι αρμόδιοι για τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια.

Δείτε:
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD)

Το ECPRD είναι δίκτυο 70 κοινοβουλευτικών συνελεύσεων, οι 40 εκ των οποίων από χώρες της ΕΕ και αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκλέγουν τους δύο συν-διευθυντές του. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει τις γραμματειακές εργασίες και στεγάζει τον ιστότοπο του Κέντρου.

  • την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών, ιδεών και πείρας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων
  • την ενίσχυση της στενής συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών έρευνας και τεκμηρίωσης των συμμετεχόντων κοινοβουλίων σε όλους τους τομείς της ενημέρωσης.

Οι κυριότερες δραστηριότητες του ECPRD είναι οι συγκριτικές μελέτες και τα σεμινάρια. Για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί και ένας σύγχρονος ιστότοπος, στον ιδιωτικό χώρο του οποίου έχουν πρόσβαση μόνο τα κοινοβούλια-μέλη του ECPRD.

Δείτε:
Διακοινοβουλευτική ανταλλαγή πληροφοριών στην ΕΕ (Inter-parliamentary EU Information Exchange – IPEX)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ροή πληροφοριών, τα εθνικά κοινοβούλια - σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - δημιούργησαν δική τους βάση δεδομένων και ιστότοπο – www.ipex.eu

Το IPEX περιέχει έγγραφα κοινοβουλευτικού ελέγχου και πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κοινοβουλευτικά έγγραφα, τα οποία ‘ανεβάζονται’ από κάθε εθνικό κοινοβούλιο χωριστά, αποτελούν τα κυριότερα δομικά στοιχεία της βάσης δεδομένων IPEX. Τα έγγραφα αυτά οργανώνονται σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο της ΕΕ με το οποίο σχετίζονται.

Δείτε: